مبارک مبارک سال نو تان مبارک!… ماریا دارو

دوستان گرانقدر !
یاد ما باشد که زیبایی هارا دوست بداریم حتا اگر این زیبای های کوچک درمیان زشتی های بزرگ نا محسوس باشد آنرا باید جستجو بداریم.
یاد ما باشد که دیگران را دوست بداریم ُ هر قسمیکه خلق شده اند و خو گرفته اند با همان کرکتر شانُ دوست بداریم و یاد ما باشد که با هرانسان از دیدگاه شرف المخلوقات بنگریم و آنها را شریف وشرافتمند بشماریم .
یاد ما باشد که با پایان سال(۲۰۱۲) م- همه غصه ها را به یغما بسپاریم و با آغاز سال (۲۰۱۳)م- دریچه قلب مان را برای پذیرفتن محبت ها باز نمایم …
یاد ما باشد که زشتی ها را تگرار نکنیم مگر چیزی که محبت ُ صمیمیت و آشتی به ارمغان دارد. با این تذکر کوتاه ومختصر میخواهیم لحظه تحویل سال جدید ُ لحظه تجدید محبت ها و لبخند ها برای همه مردم دنیا باشدُ و سال نو ُ سال محبت ُ آرامی و سعادت برای من ُبرای تو و برای همگان باشد .
مبارک مبارک سال نو تان مبارک