خوانندگان گرانقدر : دوقطعه شعر زیبای جناب مصطفی انصار را درباره شش بنای مسلمانی دو حزب مطالعه کردید و باز هم با شش بنای مسلمانی حزب تکنوکرات و حزب اسلامی در خدمت قرار داریم .

این  بحث  جالب ادامه  دارد