جادوی کافر : نوشته نذیر ظفر

    ******

تا یار سر طــــبیب ام دردم دوا نسازد

تـــــعویز دست مـــــلا مارا شفا نسازد

از عشـــــــق مــن نداند داروغهء زمانه 

بی پرده پیــــــش مردم ما را خدا نسازد

درجاده مــــــحبت ز اغیار طعنه خوردم

کس را خدا مــــقابل با بــــی حـیا نسازد

دارم دعا بیاران در پیــــشــــگاه رحمان

عیب کسی نمـــــــــــایان پیش ملا نسازد

معـــــــشوقه ناز پرور دل از هراس پرپر

جادوی دست کـــــــــافر کاری بجا نسازد