بهار نزدیک است : نوشته نذیر ظفر 13/26/02 ورجینیا امریکا

******

بهار می رسد و وصل یار نزدیک است

صدای آمــــــــدن آبـــــشار نزدیک است

گذشت فصل خنک ؛ گرچه بیوفایی کرد

هوای با طرب خوشگوار نزدیک است

مرنج ای دل بیــچاره بیش ازین از هجر

اگر چه تلـــــخ بود انتظار نزدیک است

صبا ز روی رواداری گو به مرغ چمن

که سر ز بال کشد؛ نو بهار نزدیک است

به پای مژه قــــــدم می زنم به شهر خیال

چو سیر عشق کنی هر کنار نزدیک است

مگو که ما به کجا ییم و یار جان به کجا

به عصر ما و تو سیر سیار نزدیک است

شکوفه ها به سر شــــاخ عمر پیچیده ست

نوید آمــــــــدن برگ و بار نزدیک است