بحران آفرینی مکتب توطئه وترور؟ … احمد سعیدی

 دوستان گرامی این نوشته به منظور بیداری ملت وتکان خوردن از سیر حوادث ناگواری است که از اثر بحران سازی حاکمان کابل این مبتکرین مکتب توظئه وترور در همیاری با ملا های پنجاب پاکستان دارد دست وپای ملت مارا می بیندند تا مارا دوباره راهی سیه چال های جهنمی ظلم، استبداد، اختناق وجهل دست پرورده های انگلیس سازند. واین بحران آفرینی ها هدف بسیار مشخصی را دنبال میکند که عبارت از دوام سلطنت حکام  وگر فتن تضمین حیات سیاسی واقتصادی  تیم ما فیائی موجود است.وفتوای ملای پاکستانی طاهر اشرفی که به هدایت مستقیم انگلیس و ISI  صورت گرفته بخاطر مشروعیت بحران  واختناق در افغانستان است وبه همین ارتباط چند توطئه را بر جسته میسازیم.

تمام هدف پروسه صلح: توطئه ها وبر نامه ها ئیکه زیر نام کمیسیونها وشورا های عالی صلح صورت گرفت دو هدف اساسی را دنبال میکند اول برسمیت شاختن گروه ترور واختناق از مسیر دفتر قطر ثانیا تقویت سنگر طالبان از طریق رها ساختن بی چون وچرا فر ماندهان ارشد طالبان که  صفوف بهم ریخته طالبان را در آستانه سال 2014 سامان بخشند وهم مشروعیت شرعی دادن به حملات انتحاری طالبان از طریق کشاندن پای شورای استخباراتی علمای پاکستان به افغانستان که شما مصاحبه شر مگین یک ملای استخباراتی را که نه لنگی دارد ونه عمامه ودختر خودش در پوهنتون کامبرج انگلیستان درس میخواهد حملات انتحاری در افغانستان را به بهانه وجود خارجی ها در افغانستان جائز اعلان کرد.در حالیکه امریکا در پاکستان سعودی بحرین وکویت چندین پایگاه دارد واما میگوید پاکستان نه فقط افغانستان محل ترور وویرانی باشد شما خوب فکر کنید..ملائیکه حرام قطعی را بخاطر مصلحت سیاسی حکومتش  جائز اعلان میکند. این حرکتها معنی این را میدهد که ما نه ملتیم؟ نه دین را میدانیم؟ ونه هم اختیار خودرا داریم؟ باید ملا اشرفی از اشرفیه مارا تعین تکلیف کند که این سیاست های توهین آمیز نتیجه بازی های خطر ناک ونا عاقبت اندیشانه سیاستمداران کابل است چرا اختیار علمای افغانستان را بخارجی ها میدهند وچرا علمای افغانستان را با عاملین ترور ووحشت ودشمنان افغانستان پیوند میدهند.؟ چرا باید ما دین را از پنجابی ها بیاموزیم وچرا افغانستان داغ خونین آسیا باشد همه بخا طر آرامش پاکستان است…

 أهدف سیاسی بحران آفرین: هدف اساسی تیم حاکم مختل کردن پروسه انتخابات است:حامد کرزی در ماجرا جوئی ها یش با جامعه جهانی میخواهد تا فرا رسیدن زمان انتخابات میدان را برای ورود ملا برادر فر مانده ارشد نظامی طالبان که علاقه دارد از بند رهایش کند  وارد دروازه های کابل سازد وبر بنیاد همین پالیسی دستور خروج نیرو های امریکائی را از  ولایت نا امن میدان وردک صادر ودر پیوند با این اقدام از طریق شورای دهن بسته وزراء تیم های باز سازی ولایتی را نیز ملغی اعلان کرد تا دیگر هیچ زمینه برای باقیماندن نیرو های عضو جامعه جهانی در ولایات که میخواهن بحرانی باشد نباشد. که هدف اساسی ازین بازی ها بحرانی ساختن اوضاع  بخاطر هموار ساختن شرائط اضطرار وملتوی ساختن انتخابات اینده  وادامه حاکمیت است.چنانچه در لندن با انگلیس  وپاکستان توافق کرده اند اوائل سیپتمبر 2013 دیورند را برسمیت بشناسد ویا بخاطر شرائط اضطرار یک صد سال دیگر عمرش را تمدید کند باز هر چه بادا باد.

هدف گر فتن معافیت:هدف دیگر ازین ما جرا جوئیها ی این چهرۀ بو قلمون و هفت رنگ زیر چپن گر فتن تضمین برای بقای حیات بعد از ختم حاکمیت است. حیاتی که در لجنزار اختلاس، رشوت ونقض مکرر قانون اساسی غرق است وایجاب میکند بجرم خیانت ملی در یک محکمه علنی مورد محاکمه قرار گیرد وحال هرکس برای این عالی جنابان ضمانت بدهد حکومت را به ایشان تسلیم میدهند.برای این تیم افغانستان ارزش یک جو را ندارد واین کشور را بعد از خروج نیرو های جامعه جهانی به لیلام گذاشته اند .از یکطرف از تقویت وخود کفائی نیرو های امنیتی صحبت میکنند واز طرف دیگر با کشاندن پای ملای های پاکستان وگر فتن فتوا جواز انتحار روحیه سر بازان معتقد افغانستان را ضعیف میسازند باشنیدن چنین فتوای کدام فرد مسلمان وعقیده مند علیه مخالفین انتحاری مردم افغانستان می جنگند.این آقایون با طرح توطئه وترور کشور را بحالت بر میگردانند که خیلی خطر ناک است.

مضحک خنده دار:حامد کرزی که خود سر هنگ قا فله سال 1371 از پیشاور به کابل بوده مردم را میترساند هو مردم خبر باشید بعضی ها میخواهند کشور را به سالهای دهه هفتاد بر گردانند .کسانیکه علیه ویا طالبان صحبت میکنند ویا از نوع نظام سیاسی غیر از ما صحبت میکنند میخواهند افغانستان تجزیه شود وخونریزی وویرانی سال های دهه هفتاد تکرار شود.خوب آقای چند رنگ مگر شما نبودید که در رکاب حضرت صبغت الله مجددی سوار بر کاروان مجاهدین وارد قصر نمبر یک شدید ومعینیت وزارت خارجه را بر عهده گر فتید وراه ویرانی افغانستان از همان لحظه هموار ساخته شد  وبعد ازینکه اطلاعات مکرر جمع آوری گردید دوباره به پاکستان بر گشتید؟ اگر شما صادق وراستگوی هستید بعد ازینکه بگفته خود شما  حین دیدن کاروان منظم اردوی افغانستان بر حقاینت مجاهدین شک کردید  ودیدید که پاکستان کشور را تباه میکند چرا دوباره با دست پر به پاکستان بر گشتید وسال ها در رکاب بعضی ها در پاکستان با طالبان همکاری نمودید.شما خودرا برائت ندهید اگر کسی در حوادث خونین دهه هفتاد ملامت باشد نقش شما هم کم نیست؟

مکتب توطئه .ترور:ا حکومت ودستگاه فعلی بخاطر شناخت توطئه وترور یک مکتب است. دوستان گرامی سال ها تجربه سیاسی دارم اما دسائس وتوطئه ها ئیکه زیر چپن این حکومت ریخته شده من را حیرت زده ساخت صد ها شخصیت سیاسی طور فزیکی کشته شد وده ها تن ترور شخصیت شد اما کسی خودرا تکان نمیدهد سبحان الله به این مکر وتزویر وتلبیس؟؟؟اگر به نخستین جرقه های ترور ودوام سناریوی توطئه در افغانستان نگاه دقیق انداخته شود به این حقیقت پی می بریم که حکومت حامد کرزی وتیم  وابسته اش در قصر ریاست جمهوری از چند سال بدینسو باب مکتب ترور وتوطئه را بروی ملت ما باز کرده  است واین ترور زمانی  به اوج قله های هیبت ووحشت رسید که رسا ترین آواز انتقادی علیه خود را با حمله ترورستی در بغلان خفه کردند. زمانیکه  مصطفی کاظمی منتقد سر سخت نظام وسخنگوئی جبهه ملی با تعداد از نمایندگان مردم وحدود صد تر از اطفال وشاگردان معصوم مکتب قربانی این توطئه شدند واگر توطئه های داخلی وخارجی وترور های فزیکی وشخصیتی را  که از طرف تیم مافیائی حکومت عملی منظما بحساب بگیریم موی بر بدن رستم زمان هم راست میشود از فر ماندهان  نظامی تا شخصیت های سیاسی از جمله استاد برهان الدین ربانی . این مستبد خنده رو که دموکراسی را به افتضاح کشانیده به هیچ فریادی گوش نمیدهد چه دلش خواست انجام میدهد لذا علیه این توطئه ها بپا خزید وفریاد سر دهید والا غرق میشوید.

ابزار ترور: حکومت حامد کرزی بخاطر رام سا ختن شخصیت های سیاسی ومخالفش   از هیچ اقدام کوتا نیامده یا عناصر وحشی را زیر نام قاصد صلح و وفرشته نجات بجان مردم فرستاده ویا بوسیله زبان آلوده و وآتشین دلقکان خود از آدرس نهاد های قانونی وکمیسیونهای فر مایشی  شخصیت های سیاسی ومؤثر را مورد هدف قرار داده ترور شخصیت کرده که خودرا تکان داده نمیتوانند.اگر به هرات حرکت مردمی صورت گیرد کمیسیونهای خودرا وظیفه میدهد در رسانه ها ایشان را به اختلاس متهم سازید واگر در شمال وشرق کشور حرکتی مردمی علیه سیاست های حکومت شکل گیرد باز هم همان توطئه وترور شخصیت؟؟؟

حامد کرزی به صراحت ویقین اعلان میکند که بسیاری از ترور ها کار طالبان نیست چون خودش میداند که تیم ما فیائی خودش حریفان سیاسی ورقبای اقتصادی را یکی پی دیگری از صحنه بر میدارد وبا پر داخت پول های مفت ورایگان ویا بخاک شاندن یک بانک میتوانند بسیاری از افراذ بی بضاعت وخالی الذهن را خریداری  وبصفت انتحاری بجان مردم بفرستد ویا اینکه برای آقای  اسحق الیکو بگوید.ددی سری کارسم که.؟او هم چشم را پت ودهان را باز نموده میگوید دوسیه های اختلاس فلان وفلان در دست بر رسی است ولی وقت شخصی مانند زاخیلوال ویا وزرائی دیگر تمکین سیاسی کرد باز موضوع خاموش میشود سارنوالی شمشیر تیز حامد کرزی بر گردن متخالفین سیاسی. همان است که از حنجره سارنوال میشنوی یک دروغ کلان که دوسیه وزرا زیر دست است خوب ده سال شد که صدا تکرار میشود چرا بر رسی نمیشود وچرا کسی محاکمه نمیشود فکر میکنم که جزا همین است که ساکت باشند واز رئیس صاحب اطاعت کننددیگر حرفی نیست. . حکومتیکه هفت صد ملیون دالر اختلاس بانکی را بر رسی نمیکند ودر مورد عاملینش حرفی بزبان نمیآورد  مخالفین سیاسی خودرا متهم میسازد که سالهای قبل از حضور شان پول گمرگات وبنادر را بالای خود تقسیم کردند خوب فکر کنید. بخاطر توجیه پروژه عینو وزمینهای اختلاس شده شخص رئیس جمهور میگوید هر کس اختلاس میکند ودر داخل در عینو ویا غرب وشمال کابل شهرک میسازد خیر است  پول رابخارج نبرد؟ شما این در فشانی هارا ببینید وآینده افغانستان را پیشبینی  کنید. من میگویم کسانیکه ترور شخصیت شدند وکشور را ترک کردند اقلا نفس راحت میکشند وای بحال وزرائیکه که شخصیت شان کشته شده وباز هم نیمه بسمل در زیر دست وپای حامد کرزی به سختی نفس میکشند مانند زاخیلوال وچند وزیر دیگر که از طرف سارنوالی وکمیسیونهای فساد حامد کرزی متهم شدند ولی این بی ننگ ها اینقدر هم نمیگویند یا تهمت را ثابت کنید ویا برائت مارا اعلان کنید نه خیر نیمه جان به حیات ننگین ادامه میدهند.که این زندگی شمشیر دولبه حاکمان را تیز تر ساخته.
در آخر همه ملت افغانستان را بخاطر تقبیح این توطئه ها وخصوصا فتوای ملا طاهر  اشرفی پنجابی که لباس دینی هم ندارد به مبارزه  فرا میخوانم…. مظاهره مسالمت آمیز  تا شکستن طلسم توطئه وترور.