زن ستایش خداست : نوشته نذیر ظفر – ورجینیا –امریکا 13/02/03

 

زنها همه خوبند؛ ســـــــتایم زن افغان

کو شیر صفت باشد و افــتاده به زندان

در محرکه چون مرد ســــتیزد نهراسد

در خانه بود مــــادر اطــــفال پر یشان

از چکــــــــمه ایام جفا دیده ز گر دون

از درد ننالیده و افـــــــــتاده به جو لان

هفت شهر هنر بســـــته شده برخ ماهش

از ظلم و تعصب شده محجوبهء دوران

با دست هــــــــنر دوخته و با فته با فن

دستــــــمال ظریفانه و قا لینچهء شایان

هم پرورش طفل نموده هــــــــمه عیار

هم طـــبخ نموده شده در عزت مهمان

آواز اگر خوانده بســـــــــر بقره نموده

نطاق شـــــده خورده دوصد طعنه نادان

از عشق اگر نام گرفــــته به مکا ن ای

فتوا پی قتل اش شده  صـــــادر ز لیمان

دردا به همین خواهر و این مادر مسکین

کز جور زمان سوخته در آتـــش سوزان

زن گر نبودی ؟ ما ز کجا آمـــــده بودیم

این علم و تمدن زکـــــــــجا بود نما یان

هر علم و فنی دور جهان را که بـــبینی

از مادری زاییده شـــده مخـــــــــترع آن

مادر به خدا وصــف خداوند جهـان است

گر نیست به انــجیل و زبور است بقران

زن روشنی خانه مرد است ؛نه مرد است

آنکو کـــــه به زن کرده روا ناله و افغان

  (( هشت مارچ به همه بانوان مبارکباد  ))