حقوق زن در امپراطوری قشلاق: احمد سعیدی

نخست فرار رسیدن روز خجسته وفر خنده هشتم مارچ روز جهانی زن را برای تمام بشریت وخاصتان زنان ودختران با شهامت افغانستان تبریک عرض نموده امید وارم روزی هیچ مرزی در سر زمین انسانیت بین مرد وزن نباشد وهردو چون  مخلوق با کرامت خدای لایزال یکسان وهمسان چرخ تمدن وتکامل جامعه انسانی را به چرخش در آورند.
دوستان گرامی:هر چند روز هشتم مارچ روز جهانی است اما متن نوشته ام به زمان ومکان خاص متمر کز است چون اصلاح ویا انتقاد باید از خود شروع شود والحمد لله حال همه زنان جهان نسبت به زنان افغانستان بهتر است ومن این مقاله در حال مینویسم که

از دوسال بد ینسو نمایش صحنه دلخراش زجر وشکنجه زنان در دل یک بیابان ولایت غور که مسئولین این جنایت هولناک خودرا در سیمای امپراطوری اسلامی نشان داد من حیث الگو در رسانه های افغانستان نشان داده میشود. همان است که عنوان نوشته را حقوق زن در امپراطوری قشلاق نوشته ام، راستی خیلی نا گوار وتکان دهنده است که رسانه های افغانستان نقض حقوق بشر و خشونت علیه زن  را از کردار امپراطوری قشلاق  قاره غور الگو گرفتند وهر راز گاهی که خواسته باشند خشونت علیه زن ونقض حقوق بشر را مثال بزنند فلمی به نمایش گذاشته میشود که در همان امپراطوری شخصی با لنگی سیاه  چند دره دار را امر میکند تا با کش کردن قمچین چرمی تن زن مظلوم را آماج قرار دهند وبعد با بلند کردن دست بدربار خدا شکر نعمت اورا بجا میاورد که یکی از احکامش را در ساحه امپراطوری اش عملی ساخته  این صحنه دلخراش از دو سال بدین من حیث نماد ظلم وستم بر زنان به رخ مردم با فر هنگ ودین دوست ولایت غور کشیده میشود که مایه ننگ وشرم در تاریخ کشوری ما خواهد بود. کسانیکه منار جام ومسجد جامع هرات را نماد تمدن ودرایت اجداد شان میدانند ولی در عصر تمدن وشکستن رنجیر اسارت باز هم زنان را در کنار حکومت طور خود سرانه زیر شلاق میکوبند؟

خوب جرم زن چه بود؟ آیا واقعا با این دره زدن حکم شریعت تطبیق شده در حالیکه شرط تطبیق حدود اذعان ویقین واثبات بیشتر از صد فیصد است وروایات شرعی از عهد پیامبر بزرگوار اسلام آن را به اثبات رسانیده ووجود حکومتیکه  صالح و قادر به تنفیذ حدود باشد .آیا گروپ های مسلح در هر کوه ودره که جلو مکتب ودانش وباز سازی را  وراه های مسافرین را بم میگذاراند ومردم ملکی را انفجار میدهند حکومت اند وآیا حق دارند حدود شرعی را که به یک اشتباه از بین میرود تطبیق کنند؟.امید وارم مفتیان با درایت غور این مسئله را نیز  در روشنی احکام فقه اسلامی چلو صاف نموده جلو افراد خود سر واسلام بد نام کن را بگیرند..از تکرار زیادمیگذریم جرم زنیکه دره کوب شد چه بوده؟خدای نا خواسته رابطه جنسی داشته ؟  اگر رابطه جنسی بود این کار یکطرفه ممکن نیست پس جانب مقابل حتما مرد بوده که نه دره خورد ونه هم نمایش داده شد. رابطه جنسی یکطرفه تأمین نمیشود باید طرف دیگر یک مرد باشد محاکمه میشد و در صحنه ظاهر میشد یا بحالت مجازات ویا عفو خوب شاید برای یکمرد گرفتن نامش عیب است واما زنان مظلوم وبی دفاع باید در رسانه ها توهین شوند؟

: آیا مطلق فرار از منزل گناه است؟ در جائیکه قلمرو حاکمیت هر مرد در محیط خانه اش یک امپراطوری است وهیچ قانون بخاطر حفظ نظام زندگی مشترک وجود ندارد زن باید چه کند؟ شرم کند وخاموش باشد، حیا کند ملامتی را بر دوش بگیرد؟  راز خانه را حفظ نماید با همه نا گواری ها بسازد وغبار شرم وخجالت  را با آب چشم بشوید وصبر کند؟ ما افغانها دارائی کلتور وفرهنگ عالی  اسلامی هستیم باید این مشکلات را در روشنی احکام شرعی جستجو کنیم.باید ببینیم بد رفتاری تنها از طرف زن صورت میگیرد ویا مرد هم مقصر است وبایداین مسئله از طریق وکلای دو طرف ومیانجی گری افراد مصلح حل گردد نه اینکه مرد برای زن قانون زندگی وضع کند مرد ادعا کند من قانون اسلام را تطبیق میکنم وزن فر مان مرد را بپذیرد .این شرط زندگی مشترک ومحبت نیست از علمای کرام تقاضا میرود بخاطر جلو گیری از خشونت وبد رفتاری برای مردم توصیه پیغمبر خدارا برساند که فرمود بهترین شماکسیست که با عیال وخانم خود بهتر باشد..

حاکمیت های قریه وتنفیذ حدود: در تاریخ شش دهه کشور شاهد نا رسائی های فراوان بوده ایم که کشور مارا بخاک وخاکستر یکسان ساخته ارباب، قریه دار، قوماندان مسلح وسر گروپ همه در نقش امپراطور وامیر مسلمین بزعم ودلخواه خود روحاینان را سوق میدهند تا فتوا صادر کنند یکی را چور کنند ودیگری را سنگسار ودره باران پس سوال پیش میاید که آیا تطبیق احکام شرعی در قراء وقصبات توسط گروپ ها وافراد مسلح شر عا جواز دارد؟ دوستان صلاحیت تنفیذ حدود صلاحیت حکومت منتخب ومعتبر مردمی است که دارائی قانون ونظم باشد .حکومت در جای وجود دارد که جغرافیای مشخص ونفوس منظم وقانون جامع باشد  جائیکه حدود اربعه حاکمیت ومرز های ان مشخص نباشد وشهر وندان ویا رعایای حاکم هم مشخص نباشد واز قانون که از طرف حاکم تأئید شده باشد خبری نباشد احکام شرعی چگونه تطبیق میشود.فکر نمیکنم افراد مسلح خود سر که تابع هیچ قانون نیستند صلاحیت وشایستگی نام امیر مسلمین واجرا کننده قوانین را داشته باشند. من در قرآن شریف دیده وخوانده ام که مردان وزنان یکسان توصیف شده اند وبه همین باور هستم وحرکات خود سر قوماندانان ومفتیان ده وقریه را به شدت محکوم میکنم چون خداوند ج این طور میفر ماید.

دیدگاه دین اسلام از روایت قرآن:

ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات و الصادقین و الصادقات و الصابرین و الصابرات و الخاشعین و الخاشعات و المتصدقین و المتصدقات و الصائفین و الصامئات و الحافظین فروجهم و الحافظات. و الذاکرین الله کثیراً و الذاکرات اعدَّ الله لهم مغفره و اجراً عظیماً.
که ترجمه این آیه بدین شرح است:
مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان با ایمان و زنان با ایمان، مردان مطیع فرمان خدا و زنان مطیع فرمان خدا، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان با خشوع و زنان با خشوع، مردان انفاق گر و زنان انفاق گر، مردان روزه دار و زنان روزه دار، مردانی که دامان خود را از آلودگی به بی عفتی حفظ می کنند و زنانی که پاکند، مردانی که بسیار به یاد خدا هستند و زنانی که بسیار یاد خدا می کنند، خداوند برای همه آنها مغفرت و پاداش عظیمی فراهم ساخته است.
پس ملاحظه فرمودید که این آیه قرآن در دین مبین اسلام زنان را همراه و دوشادوش مردان شامل این ده مقام عالی گردانید و دیدید که زنان در مقامات روحانی و در رسیدن به سیر و سلوک الی الله چیزی از مردان کم ندارند. حال اگر اهل برهان هستیم و به دیده انصاف می نگریم خواهیم دید، آیا تساوی حقیقی که از هم گوهری زنان و مردان سرچشمه می گیرد، غیر از این مقام های ده گانه، چیز دیگری می تواند باشد؟!با احترام.

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.