ریشه ماجرا جوئی ها در کجاست؟ …نوشته احمد سعیدی

    آیا واقعا رئیس جمهور کرزی شخصیت استقلال طلب ،حامی منافع ملی ومبارز ضد امریکائیست؟تحلیل روانشناسی وتجزیه اناتومی وجود ایشان اگر به سالهای بر گردد که بدون اجازۀ خلیل زاد سفیر آمریکا یک مکتب را هم افتتاح نمکیرد وبدون بوی کشیدن سگ های امریکائی کسی حق ورد به قصر وچانس ملاقات با ایشانرا نداشت  وبادیگارد ها هم آمریکائی بود جواب کاملا منفی است؟ وهم إعتراض اینکه طالبان با خارجی های در پاریس کافی می نوشند وبا امریکا رابطه دارند.بلی مردم بار ها گفته اند طالبان جاده صاف کنان شرکتهای نفتی توتال ویونیکال اند ولی شما برادر میگوئید. وحالا حق دارد در هر جائی کافی بنوشند و اگر میل نصوار چلم کردند به دیار شما هم میایند اما بد بختانه که شما آنهارا با بغل وشکم پر بسوی شورای صلح وامنیت ملی میفرستید و این عالی جناب بار ها در واشنگتن واسلام آباد سفر کرد تا طالبان از لست سیاه کشیده شوند وتحریم های شان لغو واز زندانها رها شوند والا صلح ممکن نیست حالا که سفارشات شان عملی شده میخواد طالبان بسته بخد مت شان بیاورند واز سفر ها ونشست های طالبان در خارج در رنج است .

جناب عالی شما باعث خارج شدن طالبان از لست سیا ورفع تجریمها شدید.سران طالبان را از لست سیاه خارج ساختید برای شان در قطر دفتر ساخیت وحین بر گشت افتخارانه گفتید گشایش دفتر طالبان من حیث آدرس محل مذاکره یک از دست آورد های سفرش بوده وبا اعزام مکرر أعضای شورای عالی صلح  پنج رهبر دیگر طالبان را رها ساختیدچطور ادعا میکنید که طالبان با آمریکا ار تباط دارند طالبانیکه پیوسته گفته بودند بعد از رهای از زندانها باز هم با حامد کرزی صحبت نخواهند کرد. حامد کرزی شعار داده است که حکومت إئتلافی با حزب اسلامی وطالبان تشکیل، قوانین اسلام را تطیبق ودست مداخله خارجی هارا در امور نظام داری کوتاه میسازد.؟.وی در دور دوم انتخابات وعده سپرده بود که بعد از پیروزی بخواست طالب وحکمتیار تن میدهد وحضور نیرو های خارجی را محدود میسازد.؟کس نیست پرسان کند که چه تحولی بعد از پیروزی در وجود شما رو نما خواهد شد.فهم ودانش دینی شما افزایش میابد؟کفایت ودرایت حکومت داری شما ارتقا میابد.عقیدۀ شما به اسلام بیشتر میشود؟کدام یکی؟ وحال کدام مانع پیش روی شما قرار دارد که در آینده نخواهد بود؟ به گمان اغلب جناب حامد کرزی آمادۀ بازی سیاسی بزرگ است.او میخواهد با تسلیمی حکومت به طالبان وبقایای حزب اسلامی وما جرا جوئی با نیرو های غربی خودرا شخصیت ملی نشان داده لقب تحت الحمایه بودن را از سرش دور سازد.به همه حال حامد کرزی نه طالب وحزب اسلامی را یکجا ساخته میتواند ونه حکومت بهتر از حال خواهد داشت.طوریکه معلوم میشود او تنها حمایت نا راضیان دولت چون حرب اسلامی وطالبان را با خود دارد وبس.ارغندیوال ومولوی هاشمی… وبا سپردن وعده های غیر عملی مانند وعده هائیکه به دوستم ومحقق داده میخواهد آراء مردم را جلب وبار دیگر بر چوکی تکیه زند. حامد کرزی میداند بعد از ختم دوره ریاست جمهوری چه بلای بر سرش میاید ومیداند با محاکمه جعلی اختلاسگران کابل بانک دیگر فامیلش به غرب جای نخواهد داشت چون همه متهم به  رشوت وفساد وقاچاق مواد مخدر بوده مورد پیگرد قانونی قرار میگیرند، همان است که میخواهد با خارجی ها از سر پر خاش پیش آمده آینده خودرا در مناطق تحت کنترول مخالفین دولت تضمین نماید. حامد کرزی وشورای علماء: حامد کرزی حربه ووسیله را درست شناخته ملا هائیکه در بدل چوکی وپول فتوا صادر میکنند ما نند فتوای اخیر که اگر فرامین وخواستهای رئیس جمهور عملی نشود چه بلای که دوباره بر سر ملت نمیآورند از یکطرف با خارج ساختن نیرو های ناتو خلاء امنیتی ایجاد میکند تا مخالفین مسلح براحتی نفس بکشند واز طرف دیگر نیرو های امینتی را علیه خارجی ها  تحریک واز شورای علماء درین زمینه فتوا مگیرد که افغانستان اشغال شده بار دیگر جهاد مگر نمیداند ملائیکه از دست پی آر تی نان خورده باشد فتوایش اثر ندارد.ای کاش این علماء بجای فتوا حاضر میشدند که آماده اند از کشور دفاع کنند ودر مقابل دشمنان دور ونزدیک افغانستان  می رزمند.اما متأسفانه همین ملا ها وهمین مظلومیت احکام دین وایه های قرآن که به نفع هر قدرتمندی توجیه میشود. هدف ازین ماجرا جوی چیست؟بلی نجات از افتضاح از محاکمه پنج سال زندان برای کسانیکه صد ها ملیون دالر اختلاس کرده اند نجات از محاکمه بخاطر ترور معنوی وفزیکی شخصیت های کشور ودفاع از سر مایه های هنگفت که از سفارتها وکشور های دور ونزئیک تحفه گرفته اند به همین دلیل مناطق را نا امن میسازند مردم را تحریک میکند وروابط را با جامعه جهانی تیره میسازد تا طبق ماده 143 حالت اضطرار را مساعد وانتخابات را به تعلیق در آورد اصل مطلب همین است ورنه سر سپرده ترین فرد به آمریکائیها همین است.فکر میکنم هدف اصلی بردن کشور به سرخد اصطرار وتطبیق ماده 143 قانون اساسی است. یعنی ملتوی ساختن پروسه انتخابات….

فقط در هم آهنگی با طالبان بالای زندان بگرام ویا کدام قرار گاه خارجی ها حمله کنید هدف بدست میاید خارجی میروند وشما ئید واین مصیبت آباد وپروژه های عینو وپول های بانک های خصوصی تا آنوقت میعاد حبس شیر خان وفیروزی هم ختم میشود همه با هم……

 

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.