نو بهاران ….. از ف بری

                         

                                      *********

نوبهاران فصــــل نوتابنــده گی         میگشـــــــاید روزن رخشنده گی

می شــود از نو بساط زنده گی          میســــراید نغمهء فرخنـــده گی

                           تا بیاری همــــــت بالنده گی

جان دهد برسبزه وگل درچمـن          ناز دارد قامــــــت سرو وسمن

عطرافشان است صفای نسترن         سبزدیبا گشته است دشت ودمن

                          تا زداید محنــــــت افسرده گی 

درتغییروگردش اسـت دورزمان       جنبـــــــش وبالنده گی بینی عیان

با تنورزنـــــده است نظم جهان       عقـل وبینش ره کشـد برکهکشان

                        راه انسان نیسـت جزسازنده گی

گر نه ای در راه عقل و اختیار       بنـــــــــدهء موهوم باشی نا قرار

راه حــــق بر تو نباشــد آشکار       مـــــی ستیزی با خرد دیوانه وار

                        نیست راهت جزخطا دربنده گی

کاروان ارتقــــــا دایــــم روان         ظلمت شب نیست مـــانع رهروان

همره باش با جنبش نـو آوران          گوش ده برمنطق وخواست زمان

                       تا نپوســـــی در گودال گنده گی

نـــــو بهاران میدمــد جان دگر         تا بیاری دید نــــو فهم و بصــــر

از جمادی تا کنون کردی سفر         تو نه ای خلق ضـــعیف ومختصـر

                      جنــــــس بالایی رهت بالنده گی