سال نو وجشن نوروز به همگان فر خنده باد – : نورالدین همسنگر

بهار با دامنی پر از گلهای مهر و عطوفت ُبا عطر جانفزای طراوت وتازه گی وزیبایی دلا نگیزُبا ترانه های پر نشاط شاخساران جنگلهای سبزو انبوه و با چهچه پرستو های شاد در می کوبد.

بهار می آید با خاطره های مالامال از رنگ رویا ها ی جانپرور با فصل شگوفه ها ُبا پهنای  یک آسمان صاف وآبی با فروغ عالمگیر خورشید فروزان مهر بانی ها یجبند لحظه های سرد زمستانی رااز دلهای افسردهء ما بر میچیند.بهار فصل رستاخیز ورویش وزیبایی های روحنواز طبعیت و روز گاران سرور آور است. بدین وسیله این جشن خجسته وشکوهمند باستانی را که میراث گرانبها و مانده گار نیاکان ماست از عمق دل به همه هموطنان عزیزی که در داخل و یادر خارج از مرز های افغانستان عزیز قرار دارند صمیمانه  تبریک وشاد باش می گویم. امید وارم زمزمه ء جانپرور چشمه ساران شسته وپاک ُهمهمه مسرتبار شگوفه ها و لاله های رنگین و قیام پر جمع و جوش سبزه ها و گیاهان خوشبو در بستر پر نیانی طبعیت ُمژده آوریک زنده گی آرام  وفارغ از هر گونه آلام و بد بختی ها برای مردمان سر زمین مصیبت دیده ما باشد. آرزو دارم که نوروز امسال برای مردمان ماایام شادی و محبت ُپایان ویرانگری های مخوف بوده والتیام بخش زخمهای ناسور دلها ی مغموم ویاس زده ودرد رسیده و فضای مطمین زیستن وآرامش وبستر گرم خواب وراحت برای کودکان کشور وفصل فراوانی نعمت ها و سعادتها های همگانی باشد.  در فر جام بهار سال۱۳۹۲ خورشیدی را برای هر یک از هموطنان عزیز بهار  شادی های بی انتهای زنده گی تمنا می نمایم.  نو روزی را که در پیشرو دارید ُ آغاز و ادامه بی گسست روزهایی باشد که آرزو دارید.  سال نوُ بهارنو ونوروز تان فرخنده باد.