آینده سازان موسیقی افغانستان با اکامی موزیک مربوط وزارت تعلیم وتربیه به مدیریت داکتر ناصر سرمست و دوره نهایی ستاره افغان سال (۱۳۹۲ – ۲۰۱۳م) بمناسب جشن نوروز این برنامه زیبا را برای شما عزیز ان انشتار دادیم تا آغاز یک بهار خوب داشته باشیم

برای  تماش  این برنامه  بالای  ویدیو  فشار  دهید