سلام به مولای من نوشته نذیر ظفر 13/21/03

******** 

مزار شــــاه مردان یادم امد

گل سرخ و بـــهاران یادم آمد

به پیش روضه دستان دعایم

برای دلــــــــبر جان یادم آمد

++++++     ++++++++

سفر در کـــوی مولا میکند دل

میان سیــــــنه غوغا میکند دل

تپش دارد به عشق شاه مردان

هوای جــــــــنده بالا میکند دل

+++++     ++++++  

مزار شاه مردان بیرو بار است

زواران هر کنار او قطار است

زهر جا آمــــــــده مردم زیارت

برای حاجت خود انتظار است

++++     +++++++

به نورزوت مـــزاری میشوم من

زوار کـــــــــوی یاری میشوم من

به چار باغت نشینم از سر شوق

صدا کرده قـــــــناری میشوم من