دافغانستان لپاره دسولی اوآزادی کمسیون — کمیسیون صلح وآزادی برای افغانستان