اهدا به طنز نویس پر آوازه کشور محترم هارون یوسفی چور کردند… نور الدین همسنگر