گریه ء تنهایی : نوشته نذیر ظفر 13/26/04

 ‌‌‌‌‌‌                 *****

اگر در کنـــــجی تنها گریه دارم

ز الام و ز غمـــــــها گریه دارم

نمیــــــــخواهم کسی رویم ببیند

نهان از چشسم اعدا گریه دارم

سرشـــــکم میدهد بوی جمالت

چو از عشق تو زیبا گریه دارم

نه رومالی که اشکم را بروبم

غریــبم روی بوریا گریه دارم

دلــی پردارم از درد فراقــــــت

ز طغیانء تمنـــــــا گریه دارم

درین دنیا نبــاشد غمشر یکی

به حال اهــــل دنیا گریه دارم