حرکت های یک جانبه بعد از نشست های سه جانبه : احمد سعیدی

  باز هم شاهد یک نشست سه جانبه دیگر هستیم، نشست های سه جانبه از لحاظ عرف سیاسی امروز معمولا به نشست های اطلاق میگردد که یکی از کشور ها های غربی حلقه وصل شود بین افغانستان وپاکستان،محل این نشست ها گاهی  واشنگتن، گاهی لندن ،گاهی استانبول وزمانی هم بروکسل مرکز منافع غربیها میباشد که نشست فعلی از طرف وزیر خارجه آمریکا بنام ضمانت منافع افغانستان پاکستان عنوان گردیده واینکه کدام منافع وچگونه روی آن طور ضمنی بحث میکنیم.

محور صحبت ها ویا اجندای نشست بروکسل:

در نشست سه وچهار ثور 1392 بروکسل در قدم نخست  سهل سازى پروسۀ خروج نيروهاى امريکا از افغانستان بر رسی خواهد شد وضمنا دادن اطمینان  به افغانستان وپاکستان.نسبت به اینده مبهم وپر ماجرای شان که از حیطۀ پیشبینی بیرون است شامل اجندائی جان کیری شده .ودر جلسه سه جانبه پروسۀ صلح افغانستان و مذاکرات با مخالفين مسلح وحمایت پاکستان از نقش رهبری حکومت افغانستان در پروسه صلح در اجندای نشست در نظر گرفته شده :اصولا این جلسه به منظور طرح پلان اساسی بخاطر خروج تدریجی وسالم نیرو های خارجی از افغانستان است وموضوعات چون بحث روی مذاکرات صلح وتضمین مصئونیت منافع افغانستان وپاکستان از جمله مسائل حاشیه ای است که سفر جان کیری را پر وزن تر ساخته ورنه تمام مسائل بین افغانستان وپاکستان در نشست سه جانبه لندن مطرح شده که پیامد های این نشست را زیر عنوان نشست سه جانبه وقضاوت یک جانبه بشرح ذیل پی میگیریم.

 قضاوت های یک جانبه بعد از نشست سه جانبه: بعد از هر نشستی پاکستان طور یک جانبه به ابتکارات دست زده است چنانچه بعد از نشست سه جانبه لندن به باز سازی پوسته های امنیتی خویش در مرز های افغانستان دست زده است تا خودرا به نتائج مرموز مذاکرات  سه جانبه لندن که برسمیت شناختن خط دیورند در ماه های سیپتمبر واکتوبر سال جاری است نزدیک سازد وباعث سردی بی سابقه روابط بین افغانستان وپاکستان.و تشویق کم سابقه مخالفین به آرایش نطامی. شده است.پاکستان هم خودش در مرز ها فعال شده وهم مخالفین نطام افغانستان را نسبت به اینده تشویق وامید وار ساخته است. باز هم بحث صلح:دوستان گرامی وخوانندگان نهایت ارجمند  بحث های صلح یک پوشش است برای تعامل با کشور همسایه وحامیان بین المللی اش ورنه صلح با مخالفین جزء تنفر وانزجار چیزی بیش به ار مغان نیاورده وبسیاری از افراد مؤثر در امنیت افغانستان از طریق پروسه صلح از سر راه طالبان بر داشته شده است وادامه این پروسه هم به معنی ادامه ترور وانتحار است وپاکستان با نو سازی پوسته های امینتی در مرز ها  برای حکومت افغانستان پیام میفرستد که راز سخن در اینجاست و یکی از والیهای پر قدرت حکومت نیز در مصاحبه با تلویزیون طلوع اظهار داشته که نقش پاکستان در جنگ وصلح افغانستان پنجا فیصد واز افغانستان جمع جامعه جهانی پنجا فیصد است یعنی نقش افغانستان برای تعین سر نوشت خودش کمتر از سی فیصد محاسبه شده است که معنی دست بسته بودن این کشور را در حل منازعات ومشکلات خودش میداند وحال ببینیم که  فرجام این قضاوت یک جانبه که مایه خشمگینی مقامات افغانی شده چه هست.پاکستان بر تمام مرز های خود پوسته میسازد اما عظیمی به نمایندگی از حکومت پاکستان را مانع اصلی در مقابل پروسه صلح افغانستان دانسته و هوشدار میدهد که اردوى افغانستان، براى از ميان برداشتن اين دروازه، از هر وسيلۀ ممکن استفاده خواهدکرد. که تا هنوز دروازه استوار وکار دوامدار است.

البته سخنگوی رئیس جمهور هم گفته گروه ها و سران گروه هاى تروريستى، در پاکستان اند و کاسۀ صبر افغان ها درمورد پاکستان لبريز شده است. البته از چپه شدن چیزی نگفته همینکه  کاسه صبر به پایان رسد باری دیگر دیک تحمل به جوش میاید.جانان موسی زی نیز از تهدید وهوشدار صحبت میکند ولی این قضاوتهای یک جانبه وبدون مشوره با رئیس جمهور کار را دشوار تر ساخته است طوریکه پاکستان به این هوشدار ها تن نداده وبر خلاف اعلامیه قبلی وزارت دفاع وخارجه که گویا پوسته گوشته بر داشته شده بلکه مصروفیت بخاطر استحکامات وبهتر شدن دروازه همچنان ادامه دارد. تفاوت گوشته وتورخم: حکومت افغانستان بر احداث پوسته های پاکستان در منطقه گوشته انتقاد کرده وخواستار بر داشتن آن شده حال معلوم نیست این ادعا بر بنیاد کدام منطق است؟ آیا پاکستان واردخاک افغانستان شده ویا اینکه میخواهد خط دیورند را درشتر تر سیم کند تا نظر مخالفین خط دیورند در افغانستان را جلب کند.اگر حکومت افغانستان پوسته ها واستحکامات بیشتر در مرز دیورند را نمی پذیرد آیا این اولین پوسته است ویا اینکه تورخم وسپین بولدک وحافظی وأعظم ورسک ومیرانشاه همگی مرز های در بین خط دیورند وتأسیسات بزرگ پاکستان در مناطق مرزی شامل وداخل خط دیورند است.اگر منظور افغانستان این باشد که گوشته داخل خاک افغانستان است لطف نموده برای پاکستان گوشزد کند تا کجا اجازه است؟ اگر چند متر عقب تر میخواهد معنی اش این است که به مرز دیورند احترام میگذارد واگر هدفش این است که دیورند را به رسمیت نمی شناسد پس بهتر است استحکامات مرزی تورخم وسپین بولدک ویا ویش را هم بر دارد ….