زمینی   و   مغضوب : رفعت حسینی

Rafat_Hussaini

چی گونه

چی گونه بر نکشم آواز

چسان ، بگوی

                 پنجره ها را

به روی فرقت و غربت

و باز دیدنِ غم

و نبضِ عبث

میخکوب کنم ؟

************

درین نشستن من در کنار ثانیه ها

شتابِ فصلِ دگرگونیست .

************

که من ز نسلِ شکستم

و از شمارِ همان شاعرانِ زمینی

و کاشف و مغضوب

ولی

نه مدح عادتِ من می شود

نه بیعتی به خباثت .

. . . . . . . . . . . . . . .

اگرچه

   می سوزم .

 دوهزارویازده عیسایی

برلین ، تحریر نهایی

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.