دافغانستان لپاره دسولی اوآزادی کمسیون…. کمیسیون صلح وآزادی برای افغانستان

قاضای کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان از همه شخصیتها وحرکتهای طرفدار صلح ،استقلال،رفاه وعزت برای قاطبۀ ملت افغانستان  .
هموطنان بااحساس ،هوشیار ،متعهد ودلسوز  در داخل و خارج کشور! .. کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان با در نظر داشت صحنه سازی های اخیر ایالات متحده امریکا و چند کشور دیگر از سازمان ناتو مانند جمهوری فدرالی آلمان که در عقب پرده جهت افتتاح رسمی یک دفتر دیپلوماتیک برای تحریک طالبان براه انداختند  و دردنبال آن ، همچو ابتکارات را به افتضاح کشاندند ، اکنون   از شما دانشمندان دلسوز ، فعالین سیاسی  درحل بحران کشور  صمیمانه، جدی وبالضروره خواهشمند است تا نظریات مهم و پرارج خود را با ما سهیم ساخته و ازین طریق با یک قاعده وسیع در باب مشخصات سیاسی صلح در کشور به نتایج معقول و دور از فشار بیگانگان برسیم.   البته کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان معتقد است که همه انسانها وافغانهای مجهز به ویژگی های انسانی درپی دریافت حقیقت شده میتوانیم در صورتیکه بصورت جمعمی و فردی سعی ورزیم تا   نشانه های ملموس حقیقت درخشنده وهویدا را با چشم فراخ  ودور ار تعصب گروهی و فردی بنگریم.

 بعداز علنی شدن افتتاح دفتر قطر برای تحریک طالبان و به افتضاح کشیدن آن از طریق ایالات متحده امریکا و حکومت کابل   از مراجع مختلف افغانی پیشبرد پروسۀ صلح که محوریت مستقل افغانی راداراباشد ازکمسیون صلح وآزادی برای افغانستان تقاضا گردیده و تااندازه ای قابل ملموس ازهمکاری های محدود خود  اطمینان داده ومیدهند.

به همین لحاظ و بخاطر تحقق اهداف جمعی ، از شما دانشمندان دلسوز وفعال درحل قضایای کشور مجددانه وصمیمانه انتظار داریم تا درمورد سه نکتۀ ذیل مسؤلانه معلومات وهمکاری تانرابه کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان واضح وشریک بسازید.

1 .معلومات شخصی شما از جریان تفاهم امریکا وتحریک طالبان دررابطه به کشایش دفتر قطر وچگونگی صلح این دوطرف مشخص (طالبان وامریکا).

2 .تحلیل فردی وجمعی شما ازاین توافق وبرنامۀ صلح وصحبت امریکا وطالبان.

3 .اتخاذ تصمیم به گرفتن محوریت بحیث یک بدیل مدیریت کنندۀ پروسۀ حل بحران وزمینه ساز فضای گفتگوهای افغانی صلح توسط کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان.
بااحترام
داکتر عبدالواحد احدزاده
(رئیس کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان)

24.06.2013