لایحه پیشنهادی آنی جهت حمایت از خانواده : مرجان از هالند

راستش ما دیدیم مجلس خیلی وقت است دارد با دو واژه «ازدواج مجدد» و«ازدواج موقت» بازی می کند و توی سر خودش می زند تا بگوید من به فکر حمایت از خانواده هستم.

کسی هم نمی گوید این چه جور حمایتی است که فقط دو جور ازدواج خشک و خالی را در برمی گیرد، تازه همان دو تا را هم مدت هاست زورش نمی رسد تصویب کند.

البته مجلس نشینان این نکته را قبول دارند که مرد یعنی ?????????????? ?????????????… برای این منظور، دو جور ازدواج موقت و مجدد خیلی کم است. بنابراین ما بهتر دیدیم خودمان یک لایحه مفصل تر جهت حمایت از خانواده  پیشنهاد بدهیم بلکه مجلس را یک بار دیگر شرمنده کنیم برود پی کارش.

 انواع ازدواج های پیشنهادی:

* ازدواج مسلم: ازدواج اول که حق مسلم هر مردی است.

 * ازدواح مفرح: مردی که از یکنواختی زندگی با همسر اولش خسته شده است، برای تفریح زن دیگری بگیرد.

 * ازدواج موجه: چرا مردی که زن اولش بچه دار نمی شود یا بیماری دارد، به بهانه های واهی مثل مردانگی و انسانیت و تن دادن به قسمت

و صبر در امتحان الهی، به پای او بماند؟ موجه است که در این هنگام هرچه زودتر برای ازدواج بعدی اش اقدام کند.

 * ازدواج متمم: مرد ببیند چه صفات زنانه ای را دوست داشته که زن اولش ندارد. بعد زنی بگیرد که آن صفت ها را داشته باشد.

 * ازدواج مثلث: مرد تقوی پیشه کرده و به سه زن قناعت نماید.

 * ازدواج مربع: مرد تمام چهار زنی را که شرع به او اجازه می دهد بگیرد.

 * ازدواج ملون: مرد چهار زن بگیرد: سفید پوست، سرخ پوست، سیاه پوست و زرد پوست.

 * ازدواج منظم: مرد هر شش ماه یک بار زن بگیرد.

 * ازدواج میسر: مرد هر زنی را که برایش میسر است بگیرد.

 * ازدواج مشبک: مرد یک شبکه هرمی ازدواج راه بیندازد. به این معنی که هر زنی گرفت، آن زن، چهار زن دیگر را هم به او معرفی کند و او همه آنها را بگیرد.

 * ازدواج مکرر: مرد آن قدر زن بگیرد تا جانش درآيد.