خواست دل نوشته : نذیر ظفر ورجینیا – امریکا

2ngzlux******* 

دیدن باغ و گل و گلزار میخواهد دلم

بوسه های از رخ دلدار میخواهد دلم

بادهء سرخ ونگار ی نازنین و گلبدن

با لب پر از شکر گفتار میخواهد دلم

ساز مست لوگری در سایه بید وچنار

با نسیم جانــــــفزا تکرار میخواهد دلم

پای کوبی در فضای همـــنوایان عزیز

با غریــــوو خندهء بسیار میخواهد دلم

در سکوت بیکسی زآواز قلبم خسته ام

نا لهء مــستانهء هو شیار میخواهد دلم

آنقدر دلتنــگم ای یاران درین غربتسرا

بی تنفگ و بی سلاح پیکار میخواهد دلم

از شرور نا کســــان آوارهء غربت شدم

محو نا بودی شان هر بار میخواهد دلم