در پر تو نور : نوشته نذیر ظفر

 download

سحر بوی خدا دارد عزیزان

گل رحمت عطا دارد عزیزان

بگوش دل شنیدم نالهء عشق

خدا ما را صدا دارد عزیزان

+++      +++      +++

ناله سحر

نمیدانم چـــه حکمت ناله هنگا م سحردارد

دعا بر سوی عرش کــبریایی بال و پردارد

نماند خشک دستی مستمـندی در دعا هر گز

به حاجت می رسد اول کسیکه چشم تر دارد

+++     +++     +++        +++

تلاوت قران مجید

تـــــــلاوت کردن قران تــــجـــــلای خدا باشد

نــگه بروی قران مظــــهر نور و ضیاء باشد

قرائت چون شود قران شنو با گوش دل هردم

که در سمع اش برایت رحمتی از کبریا باشد

+++      +++      ++++      ++++

دعا

سحر نـــــــــــماز نمودم خدا قبول کند

دمی نــــــــــــیاز نمــودم خدا قبول کند

تو بودی حاجت من در گذر گه حاجات

دعا دراز نمــــــــــــــودم خدا قبول کند

+++   +++            +++

نادم

درین ماه ذکر سبحان میکنم من

فغــــان و آه و افغان میکنم من

سرشک دیده میریزم چو دریا

ندیمم غسل عصیان میکنم من