دلائل عدم اشتراک حامد کرزی به اسامبله عمومی ملل متحد : احمد سعیدی

 احمد سعیدی هر چند برخی از دوستان میگویند جناب حامد کرزی رفتن به اسامبله عمومی سازمان  ملل متحد را بخود کسر شان دانسته بناءٌ محترم زلمی رسول وزیر خارجه را به نمایندگی از خود به این نشست سالیانه فرستاده است واما من که زیاد تر کنجکاو ام وحول وهوش حوادث وتحولات کشور را زیر ذره بین دارم فکر میکنم علاوه از خود بزرگ بینی وکسر شاأن دانستن مسائل ذیل نیز از دلائل عدم اشتراک ایشان درین نشست بحساب میاید.

*: توجه به شرائط حاد سیاسی کشور واستفاده از فرصت بخاطر کمپاین به نفع تیم مورد نظر شان، چون درین روز ها زد وبند های سیاسی زیاد است ایشان خواسته اند یک تیر را به کمر بند امنیتی اتحاد انتخاباتی ویکی را هم بسوی خارجی ها که به نظر برخی افغانها دشمن اند حواله کند به همین دلیل درز های در دیوار کمر اتحاد انتحاباتی مشاهده میشود واما اثر آن بر روح وروان هم پیمانان بین المللی اش که حالا دشمن شان میخواند معلوم نیست.

 * : استفاده از لست شهداء پنجهزار نفری وجلب توجه وارثین شان با اعلام سه روز عزای ملی ونیمه بر افراشتن بیرق افغانستان در سر تا سر افغانستان چنانجه شورای وزیران به اشارۀ ایشان این مسئله را رسما فیصله کرده و فیصله شد که دوشنبه هفته آینده به تاریخ ۸ میزان (۳۰ سپتامبر) در سراسر کشور مراسم دعاخوانی برگزار شود و پرچم این کشور برای سه روز به رسم عزا در حالت نیمه افراشته قرار گیرد.که میتواند نوع کمپاین انتخاباتی بحساب رود.

* مهمانداری احتمالی از ملا برادر: ملا برادر برادر حکومت افغانستان از زندان پاکستان رها شده وسخنگوئی شورای عالی صلح فرمودند که این کار مایه خوشبختی وخوشحالی ماست وامید واریم توفیق پذیرائی شان من حیث مهمان نصیب گردد.حال حامد کرزی تشویش دارد این تلاشها وزحمتها به بهانه نبودن در کشور بیهوده نگردد وباید در کشور بود تا آدرس این کبوتر صلح را داشته باشد والا غیبش خواهد زد وسر از سنگر های فراه وهلمند بیرون خواهد آورد وامید واریم جناب رئیس جمهور به این هدف برسد.

* عدم دست آورد.دلیل دیگری عدم شرکت شان در اسامبله عمومی ملل متحد نداشتن دست آورد است .بر خلاف تعهدات که به جامعه جهانی داده نه علیه فساد مبارزه کرد ونه هم قاچاق وترور ونه از حقوق بشر دفاع کرده نه از دموکراسی وآزادی بیان ونه هم کشور بطرف ثبات رفته واقتصاد که مربوط به چند نفر میشود.

 * فرار از تعهد سال گذشته:جناب حامد کرزی در نشست که سال گذشته با نخست وزیر انگلیس واصف علی زرداری داشته روی حل مسئله دیورند توافق کرده بود ووعده داده بود تا امسال آنرا نهائی کند.اما امسال نواز شریف طرف است اگر به این نشست شرکت میکرد در حاشیه گیر میامد وباید انچه انجام میداد که از صلاحیتش بیرون است ولی تیر خود آورد .

* .تشهیر کاندید احتمالی: جناب حامد کرزی خواسته محترم زلمی رسول کاندید احتمالی اش را از همین حالا در منصب ریاست جمهوری بنشاند وبه جامعه جهانی معرفی اش کند که شخصیت بیطرف غیر متمائل وبیعلاقه به همه چیز کاندید مورد نظر شان است وهم با صحبت درین اسامبله کمی مشهور هم میشوند که کار کممپاین شانرا اسانتر میکند..

* إغواگری: هدف دیگر رئیس جمهور از عدم اشتراک در اسامبله عمومی ملل متحد اغوا گری وانحراف ذهنیت عامه بوده چنانچه در مجلس دیروز جوانان ادامه جنگ را بیرونی دانست وخواستار کمک امریکا بخاطر ایجاد صلح شد.یعنی غربیها در راس امریکا عامل جنگ وبی ثباتی اند ومن مخالف شان هستم نمیخواهم رنگ شانرا ببینم وهمین قهر مان میدان افغانستان باقی میمانم.خدا میداند چه أهداف دیگر شاید در پشت پرده بوده است .