شتاب وهجوم دقیقه نود:احمد سعیدی

saidi5   هموطنان گرامی وجوانان بیییشود لحظات وروز های أخییدان ریاست جمهورییسیون انتخابات باشتاب وهجومی  خیۀ همراست .بر خلاف انتظار وضعیت جارییی نموده است جائیید ویا برادر در پییگر باشد واز یی قدرت خواهی پر گشوده است عمق فاجعه را خیلی بیشتر از آن مییشد.. از قوم پرستی هراس داشتیم  چون از رقابت ی خبر نداشتیید از ییاسیید از ییلی گیین پروسه هر چند در میی جولان یافته اما یاد خاطرات جنگ برادران بر سر اقتدار را در تاریخ خونین افغانستان زنده میسازد وپیش چشم هر خرد مند وبا بینش حس خود خواهیی پرستی وخود محوری قد آرائی مییشود ایییشود  رقابت دو برابر وتا ختن همه أعضای ییدان رقابت ها آن هم طور متوازی  خواست ملی دانست ویا پروسه را مدنی معرفییله  گرائی وقوم پرستی هراس داشتیم ولی از رقابت برادران خبر نداشتیم.

این ده سال حرف های زیاد شنیدید وپروسه هاییدیم از دائرۀ قوم ونژاد وبیرون نشدیم وحتی در حضیض وسیه چالهای خود خواهی های فامیلی هم فرو رفتیم.ملیون ها دالر را بخاطر ارتقای ظرفیت در سطح ارزش های مدنییم اما از مدنیت فاصله گرفتییییلید از ی نشان دادییم. ما درین چند سال در زیر سایی نشستیم ولی از درخت دیی میوه چیدیم.مگر استفاده  از فرصت ها وارزش ها  همییم؟ نه خیر وضعیت جارییلیید بایییی ومردم سالارییم.

 رسالت ما چیست؟: در چنین وضعیتی میدانیید شدن  وبلند بردن این گراف به طعم وذائقه ملت خوب معلوم نمیشود اما بخاطر جلو گیری از ییی وقدرت ناگزیریم وارد میدان سیاست شوییگران ترسییم چون افغانستان مربوط به ییین سر زمین است وما باید ییت غیر قومی وغیر فامیلییم ووارد میدان سازیم تا الگو ونمونه باشد برای دیگران .هر چند پیروزی برای هیین نیست اما الگو سازی واساس گذاشتن نهاد های منطقی وملی وظیین مقطع به پیروزی هیچ فرد مشخصی چشم ندوخته ایم چون منظور ما پیروزی وپختگی پروسه است .پروسه انتخابات تا من حیث ییینه شود لذا بیدار باشیید والا همه ارزش های رویائی همچنین زیر غبار سم سواران میدان قدرت گم خواهد شد..