رای میدهیم نوشته نذیر ظفر 13/12/10

 

nazir zafar_esalatهر بار بهــــر دزد و دغل رای میدهیم

دزدان بکرسی های وطن جای میدهیم

آرای خویــــــشرا ز چه بیجای میدهیم

با دست خویش ثروت خود بای میدهیم

بهر خدا بفـــکر و غمی این وطن شوید

فارغ ز همـــــــنوایی زاغ و زغن شوید

جغرافیه ی وطن چو ببـــینی ز چار سو

دشمن نشـــــــسته بهر شکار تو روبرو

هر یک به کیـــنه برده ترا دست در گلو

زین غاصـبان توقـــــــع مهر و وفا مجو

بهر خدا بفـــکر و غمی این وطن شوید

فارغ ز همـــــــنوایی زاغ و زغن شوید

با نام دین ترور نمــــــــودند و قتل عام

کشتند مردمان وطن را ز خاص و عام

آتش زدند به مکتب و در مسجد و خیام

تیغ جــــــــفا کــــشیده شد از بهر انتقام

بهر خدا بفکر و غـــمی این وطن شوید

فارغ ز همــــــــــنوایی زاغ و زغن شوید

چند تیــــــــکه دار دزد مرا از تو کرد جدا

گاهی بنـــــــــــام مذهب و گاهی به قوم ما

نی خــــــــد متی برای تو کرد نی برای ما

گاهــــــــــی لباس غرب بتن کرد و گه ردا

بهر خدا بفکرو غــــــــمی این وطن شوید

فارغ ز همـــــــــــنوایی زاغ و زغن شوید

اطفال ما ز آتش جنگــــــــــــــــست بی پدر

صد ها هزار بیـــــــــــــوه بود زار و دربدر

شد ما دران غـــــــمزده زین جنگ بی پسر

هر جا یتـــــــــــــیم گریه کند با دو چشم تر

بهر خدا بفکر و غمــــــــی این وطن شوید

فارغ ز همــــــــــــنوایی زاغ و زغن شوید

فسق و فــــــــــــــــساد در وطنم داد میکند

نام ونـــــــــــــــــشان ما و تو بر باد میکند

دشمــــــــن هزار تـــــــــــفرقه ایجاد میکند

خود را به جنـــــــــگ ما و تو دلشاد میکند

بهر خدا بفکر و غــــــــــمی این وطن شوید

فارغ ز همــــــــــــــنوایی زاغ و زغن شوید

تعمیر ها بلند  ببـــــــــــــــــــین همتان پست

باشد میان قـــــــــــــــصر دغا شاهدان مست

رقاصه ها به باده گـــساری به خیز و جست

گـــــــم کرده اند ز فرط می و باده پا و دست

بهر خدا بفکرو غـــــــــــــمی این وطن شوید

فارغ ز همـــــــــــــــــنوایی زاغ و زغن شوید

دین را بلا مـــــــــــــــــــعر فی کردند غاصبان

خود را ملا مـــــــــــــــــــعرفی کردند غاصبان

قتل را روا مــــــــــــــــــــعرفی کردند غاصبان

با صد ریا مـــــــــــــــــــــعرفی کردند غاصبان

بهر خدا بفکر و غمــــــــــــــی این وطن شوید

فارغ ز همــــــــــــــــــنوایی زاغ و زغن شوید

گر رای را به دزد و دغــــــــا دادی نا رواست

گر بــــهر پول و مسـکن و جـا دادی نارواست

گر هـــم برای نیـــــــمچه  ملا دادی نا رواست

از بهر هـــــرکه رای به خــــطا دادی نارواست

بهر خدا بفکر و غـــــــــــــــمی این وطن شوید

فارغ ز همـــــــــــــــــــــنوایی زاغ و زغن شوید