عید قربان مبارک ! ای صبا از من به اسماعیل قربانی بگو زنده بر گشتن زکوی دوست شرط عشق نیست : نورالدین همسنگر

 download

عید هم بهانهء است تا سلام وپیامی وتمنیات نیک قلبی خود را نثا هموطنان عزیز خودنماییم.

آری ٬عید قربان ایام خجسته وپر میمنت وپرشکوهترین جلوهءتعبد در پیشگاه خداوند یکتاست.

طنین گامهای پر ابهت عید که گوش جانها را به نوازش گرفته است در دلهای به انتظار نشسته شور وهیجان تازه بخشیده ومارا بسوی رهایی از همه تعلقات ونجات از رنگهای ریایی که نقش  نا ساز گاری در آنها حک شده است فرا می خواند.

عید قربان یاد آور ایثار وفداکاری های انسان در امر اجرای فرمان الهی است که اندیشهءوالای سر سپرده گی را در راه حق ودستیابی به سعادت وبهروزی انسان در افکار ما پرورش میدهد.

این عید  را که یکی از پاکترین عید ها ونقطه عطف توصل به مدارج عالی رهایی از برده گی واسارت ووابستگی های دنیایی وتجلی سر شار از نیروی انسانی در راه محبوب یگانه است بایستی گرامی بداریم وبطور شایسته از آن تجلیل وبزرگداشت بعمل بیاوریم.

بزرگداشت وتکریم ازین شعایر دیرین ٬انجام قربانی ودستگیری دلسوزانه ومساعدت همه جانبه به هزاران یتیم پا برهنه ودرمانده ٬تهیدستان نیازمند بخاطر کسب رضای خداوند بوده و ما را بخاطر خدمتگذاری صادقانه در راه رفاه وآرامی مردم محروم کشور آماده می سازد.

درین امر مقدس باید عزم وارادهء چون ابراهیم داشت که جهل را بپای حقیقت تابناک ٬رعب وهراس را بپای حق وعدالت ٬تحجرو ساده اندیشی را بپای اندیشهءوالای رهایی انسان به قربانی گرفت ومیراث گرانبهایی را از خود به یاد گار گذاشت.

اجازه بدهید تا بدین وسیله عید قربان را از صمیم قلب به همهء دوستان وعزیزان هموطن تبریک وتهنیت گفته وایام مملواز سرور وشادمانی برای شان  آرزو نمایم.

بگذار!مردم رنجدیدهءکشورعزیزما روز های فرخنده ءعید سعید قربانرا در فضای صلح وآرامش ٬صفا و صمیمیت بی پایان و فارغ از تمامی دغدغه های جاری زند ه گی با همدلی ومحبت فراوان سپری نمایند.

عید سعید قربان به همه هموطنان عزیز در داخل وخارج ازمرز های کشور خجسته ومبارک باد!.

 

نورالدین همسنگر