رنج مردمان : ف بری

images (3) 

سه علـــــــت آمد دلیل رنـــج و درد     زو بشر گردد ذلیل و رنگ زرد

رهبـــــــران فاسد و دزد و مـــــکار     می زدایند راحــــت و نظم وقرار

رهبـــــــر موهوم گرای خود پســند      کـــی توان دید درد و رنج دردمند

اونبیند جـــــــزطریق و رائی خویش      درد ملــــــت میشود افزون وبیش

ازفســـــــاد واز شــرارت دروطن      نـــاله خیزد از گلــــوی مرد وزن

مشـــــــــکل دوم بود روحــــــانیت      چون نخواهند صلح وامن وعافیت

راه وحــــــــدت نیست درآیین شان       نفـــــی می دارند فـــــکر دیگران

میــــکنند تفسیر ازدین رنگ رنگ       درتقـــابل گشته اند باهم به جنگ

چون وکیل و نایــــــب هفت آسمان       مالـــــک روز جزا اند این زمان

میـــــــدهند فتوا به قتل مردمـــــان        وعـــــده ی جنت دهند بر این و آن

میکننــــــد تخدیر فــــکر نو جوان        بربهشت و حورو برشرب روان

آتـــــش جنــگ و نفاق دامن زنند         از جهــــاد و دین وایمان دم زنند

فتنه وخشــــم وقصاوت این زمان        گشته بر پا زین مخـالف رهبران

دین امامان گشته اند فربه ومست        حیلــــه ها ازنام دین دارند بدست

میـــــــکشد بارستـــــــم هر بینوا          زانـــــــکه در دام فریبند و دغا

ملـــــــت جاهل فقیر و بی صـدا         علـــــــت دیگر بوند برمــــاجرا

می شوند مجذوب دروهم ودغــا         آلــــــهء تفتیـــن شــــــراند وریا

چـــــون ندانند شیــــوه ی بالنده گی        میگرایند برفریـــــب و گنده گی

بهر شان قتل و چپاول است روا        چونکه فتــــوا میدهند شیخ وملا

هرفریب وفتنه است مقبول شان         آتش جنگ وشرارت است روان

چون اسیرند دررهء وهم وگمان         زان نیند واقف برخواست زمان

دین داران گشته اند زار و زبون         ازتعقل دور در وهـــــــمُ و جنون

جمـله آفات اند روا درملک ما          زان سبــــب افتاده ایم در ماجرا

ســــال ها شد میکشیم بارِ سُتم        از جهـــــالت از خرافات از زلم

تا نیـــــابیم راه تنویر و صـــفا        کی بـــری یابیم ازین ظلمت رها