عید قر بانم نگر : همسنگر

nooruddin_hamsangar******* 

عید قربان آمد و حال پریشانم نگر

بر رخ زردم بیا این داغ هجرانم نگر

بغض غم در سینه ام شور قیامت ریخته

زین قساوت نالهءجانسوز پنهانم نگر

جان به لب آمد زدردجور بیداد فلک

اشک حسرت تا سحر در چشم گریانم نگر 

عید قربان آمد وزخم دلم را تازه کرد

داغهای سینه از چاک گریبانم نگر

پای در بند جفای روز گارم ایدریغ

مانده از صبر و قرار این کنج زندانم نگر

برگ بارم غربت بیچاره گی پژمرده شد

در سراب آباد غم این موج توفانم نگر

دیدهءخسته زدرب انتظارم را ببین

این پریشان حالی واین عید قربانم نگر

هالنداکتوبر ۲۰۱۳

نورالدین همسنگر