پیام وحدت و همبستگی : ایمل نقشبندی

     هموطنان عزیز، میهن زیبای ما به اتحاد و همبستگی تمام شما، بدون هیچ نوع تعصب نیاز دارد، شما معززین، میتوانید با اتحاد و اتفاق خویش دشمنان وطن خود را ناکام و خجل سازید، بیائید دست به دست هم دهیم تعصبات، فردگرائی، و سایر چنین پدیده ها را کنار گذاشته به وطن خویش بیندیشیم، هیچ پدیدۀ جزء همبستگی، ما افغانها را به هدف نهای نخواهد رسانید.

تشکر   1006294_10200832683122625_1179495153_n