روز محوخشونت درافغانستان به شیوه دیگری تجلیل میگردد. رویا زمانی

زن
روز جهانی محو خشونت علیه زنان خوب ما چی بگویم دراین  سرزمینی هستیم که با گذشت تقریبا یک دهه به اصطلاح دموکراسی حتی کوچکترین عملی بنیادی و قانونی در این راستا صورت نگرفته است . قانون منع خشونت علیه انسان به تصویب نرسیده است  به این یعنی ما به تمدن بشری هنوز نرسیده و غرق  حیوان اندیشی خود ما هستیم . کشورم زندان زنان شناخته شده و آمار نشان میدهد که 85 فیصد از خانواده های افغان از خشونت خانواده گی رنج میبرند . ما با این همه شرمساری در مقابل چشمان تماشگر دنیا چی داریم که بگویم . بهتر است سکوت اختیار کنیم و بجای آن آستین بالا بزنیم برای تصویب این قانون و پایین آوردن آین آمار با روشنگری .