اسب حقارت …. مســــعــود حـــــداد

سپثنا 

سپنتایا! چه رنگین  می خرامی

برای تو گذارم من چه نامی؟

چرا خودرا ذلیل وخوار ساختی

لبانت را چنین مردار ساختی

با این حالت که کردی دستبوسی

شکستاندی ریکارد چاپلوسی

خودت برخود چه نامی میگذاری؟

چه میگوئی با اسم پاچه خواری؟

نمی گویم که دست بوسی گناه است

ولی این دست همیشه ننگ زا است

عجب اسب حقارت زین کردی

به دوکتوران همه توهین کردی

با این کارت غرورت را شکستی

سفر از اوج ها کردی به پستی

اگر چندی ملا صبغت خوش شد

ولی شعله زحزبت  خاموش شد

مسعود حداد