چشم انداز به عمل ونظر آقای حامد کرزی در مورد امضای قرار داد امنیتی: احـــــــمــد ســـعــیدی

images
بسیاری ها این واقعیت را بدرستی میدانند که از سالها بدینسو کارشنا سان امنیتی حکومت کابل وواشنگتن روی گزینه 2014 در فکر وعمل کار کرده اند سال قبل پیمان استراتیزیک میان کابل وواشنگتن در نمیه های شب امضا شد.پیمانیکه قرار داد های مختلفی را در پی دارد ومهمترین آن قرار داد امنیتی و مشروعیت بخشیدن به بقای نیرو های امریکا در افغانستان است که از یکسال بدینسو تنور گرم مذاکرات درین مورد بقای نیرو های امریکا در نه پایگاه نظامی  خیلی داغ بوده و هست.اما حالا جناب حامد کرزی به نتیجه تلاشهای چندین ساله خود گفته حاضر به امضای پیمان امنیتی با واشنگتن نیست.میخواهم درین نوشته چند پرسش وچند پاسخ را مطرح سازم وسوال اول اینکه آیا واقعا حامد کرزی آمادۀ امضای پیمان نیست؟

جناب حامد کرزی نیمه های سال جاری در یکی از سخنرانی هایش این مسئله را مطرح که آمریکا از ما نه پایگاه در نه ولایت افغانستان میخواهد و این پایگاه های در نتیجه امضای قرار داد امنیتی مشخص خواهد شد وهمانجا گفت قرار داد را با ایشان امضا میکنیم اما ما شرائط خودرا داریم منافع ملی و استقلال سیاسی وامنیت وغیره.به تأسی از همان ایماء واشاره در تلاش بر گزاری لویه جرگه مشورتی شد که با مخالفت قوۀ مقننه شخصیت های سیاسی ونهاد های حقوقی مو.اجه شد اما او مانند همیشه پارا در یک موزه کرد وبه تدویر این جرگه کمر همت بست. بر گزار ی لویه جرگه مشورتی نشانه ودلیل این است که جناب حامد کرزی  بخاطر امضای قرار داد امنیتی تعهد سپرده وبه همین دلیل شخصیت های را از مرکز وولایات درین لویه جرگه خواست که با حضور نیرو های خارجی  نظر مثبت دارند.اگر حامد کرزی طرفدار امضا نمیبود  اجازه میداد تا مردم افراد متنفذ وبا رسوخ را انتخاب وبعد به جرگه میفرستادنددر حالیکه تمام أعضا از طرف حکومت انتخاب شده لذا این مردم قبل از اینکه نمایندگان مردم باشند نمایندگان خود حکومت اند وحامد کرزی در برابررفیصله شان نه نخواهد گفت.واین مخالفتها کلاه گذاشتن بر سر مردم ولقب جعلی قهر مانی ووطن پرستی را گرفتن است.

موقف غیر مسئولانه رئیس جمهور: هر گاه رئیس جمهور به فیصله لویه  جرگه مشورتی ساخت خودش که روز ها بخاطر تقدس وبزرگ نمائی آن گلو پاره کرده پشت پا بگذارد به چند ارزش توهین  روا داشته که باید احساس مسئولیت کند.رئیس جمهور این مردم را نمایندگان کل ملت خواند ومخا لفت علیه فیصله کل ملت یکنوع دیکتاتوری ولگد زدن به تابوت  دموکراسی نیست؟ رئیس جمهور بخاطر مصارف شورای مشورتی خود  ملیونها دالر را منظور کرده وبسیاری مردم را از کار وبارر وزندگی انداخت .اگر به فیصله  نمایندگان مردم با وصف اینقدر مصارف مخالفت کند آیا به دارائیهای عامه خیانت نکرده است؟

ما تأکید نمیکنیم که حامد کرزی قرار داد را امضا کند مارا حیف میآید که چرا به محاسن سفیدان ومتنفذین قوانین افغانستان وبالأخیره دارائیها عامه اینقدر بی إعتناست. او قبل از بر گزاری لویه جرگه مشورتی ودر روز اول افتتاحیه از احترام به نمایندگان وقبول فیصله های شان صحبت کرد.بعد گفت اگر شما تأئید هم بکنید من امضا نمیکنیم این یک إهانت آشکار به مردمی بود که از دور ونزدیک فرا خوانده شده تا بگفته محمد امین فروتن ارزش را کارتونی بسازد وبعد برای شان گفته شود از هر راه که آمده اید بروید. خوب چرا به قانون إهانت کردید چون لویه جرگه های خارج از قانون اساسی غیر قانونی است اول قانون نقص بعد دارائیهای عامه بیجا مصرف شده ودر آخر هم به نمایندگاه خودش توهین کرد که باید پاسخ بدهد اینقدر مصرف کردی تا بگوئید بروید پشت کار تان این إهانت قابل تحمل نیست..

ملک کذاب: اگر حاکم مزور ودروغگو باشد حال رعیت خراب می بینم.همه میدانندد که از حامد کرزی کسی نزدیکتر ومطمئن تر به امریکا نیست اما در سخنرانی افتتاحیه خود میگوید که ده سال میشود روابط من وامریکا خراب  وباززخط رئیس جمهور امریکارا من حی ثنامه مقدس به تکرار نشخوار میکند و بعدد میگوید.شما هم شاهد هستین بلی خراب است هرچه امریکا بخواهد با خشم وقهر اجرا میکنی اماد دوستش نداری. میدانم متحدین شما راز وناز شمارا خوبرمیدانند هرچه بگوئید برای شان عادیست چون روزی ویا نمیه شبی به پای امضا این سند می نشینید ومیگوئید شرائط ما اجرا شد.

حامد کرزی ضمن ملاقات با مشاور امنیت ملی کاخ سفید خانم سوزان رأیس حرف های گفته  که دفتر ریاست جمهوری افغانستان  می گوید رییس جمهوری از ملاقات خود با سوزان رایس برای گرفتن اطمینان های بیشتر از آمریکا استفاده کرده است.بیشترین دغدغه حامد کرزی آغاز مذ اکرات صلح با طالبان توسط امریکاست .اول مذاکرات با طالبان وبعد انتخابات. و بازگشت شهروندان افغان زندانی در گوانتانامو به کشورشان است. این در حالیست که مسئله دو هزار وچهارده مطرح است یعنی یکماه دیگر آیا تا یک ماه دیگر امکریکا میتواند شرائط حامد کرزی را بر آورده سازد ودر چهار ماه آینده که انتخابات ریاست جمهوری است آنرا نهائی سازد. که ممکن نیست..رئیس جمهوری افغانستان در افتتاحیه لویه‌جرگه گفته بود که حتی اگر متن این موافقتنامه از سوی لویه‌جرگه و مجلس نمایندگان تائید و تصویب شود، او امضای آن را به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول خواهد کردوخوب کسی نپرسید که نقش این شورای درین میان چیست برای سه هزار نفر برای یک هفته مصرف اعاشه وإباته برای چه؟ اگر موقف  رئیس جمهور نه بود پس باید به شورای ملی اهانت نمیکرد ومیگفت هرچه شورای ملی فیصله کند قبول است.