آیا آمریکا هم بدنبال بهانه است؟:احمد سعیدی

 saidi2یکی از استراتیژی های مهم وبر جسته بارک اوبا رئیس جمهور آمریکاانیرو مند ساختن آمریکا از داخل و تر میم اقتصاد در هم شکستۀ آن است تا مانند شوروی سابق متلاشی نشود. .اوبا ما عقیده دارد اگر آمریکا از داخل قوی ومقتدر نباشد رگ های پنچه های پر قدرتش در گوشه گوشه دنیا خشک وبالأخیره به سر نوشت شوروی سابق گرفته میشود .به همین دلیل عراق را به بهانه عدم رضائیت گروه های محدود ترک کرد اگر فراموش نشد باشد با عراق هم همین شرائط را مطرح وبا گذا شتن بار ملامتی بر دوش حکومت ایشان را بحال خود شان رها ساخت.

چندی قبل که همهمه امضای قرار داد امنیتی بین کابل واشنگتن  در همه جا بر پا بود فکر میکردم امریکا واقعا میخواهد در افغانستان بماند تا ارزش های بدست امده  آنچه آنها ارزش  میگویند حفظ شود ورنه به نظر من ارزش ونا ارزش همه در یک ترازو  قرار دارد   اما حالا به این عقیده شده ام که آمریکا  تصمیمش را گرفته وآنرا در استانه سال نو میلادی بگوش مردم آمریکا وجهان رسانید وتصمیم دارد افغانستان را به همان گردنه ویا کوتل رها میکند که عراق را  جا گذاشت. اینکه در چه فاصل زمانی بستگی دارد به منافع  ملی آمریکا.

دلائل بهانه جوئی : خوب بیاد دارم که چند سال قبل پارلمان و حکومت وسخنگویان همه ادعای قانونمند شدن حضور نیرو های خارجی در افغانستان را مطالبه میکردند دران وقت امریکا میگفت ما بفر مایش شما نیامده ایم ونیازی هم به قوانین شما نداریم مطابق قوانین خود وأهداف خود آمده ایم ودر چار چوب همان قوانین عمل میکنیم که این خیره سری آمریکا با عث نا راحتی بسیاری از سیاسیون ونظامیون کشور شده بود اما کاخ نشینان قصر ریاست جمهوری ساکت بودند ومصروف کندن وچوریدن پوست وگوشت مردم و استفاده از حامی پر قدرت جهت زر اندوزی .اما حالا که آمریکا از حضور قانونی در چوکات یک قرار داد وتعهد نامه  دو جانبه حرف می زند حکومت کابل  در راس رئیس جمهور به شدت رد  میکند نمیدانم راز سخن در کجاست؟ تا وقتیکه خود شان در قدرت بودند هیچ شرطی برای  بقای حامیان مطرح نبود اما حالا که زمان ریاست جمهوری به پایان رسیده میگوید اگر من بقدرت نباشم دیگر حمایت جامعه جهانی هم بکار نیست.

پاسخ ابهام: آمریکا طی بیش از یک دهه به اساس کدام قرار داد در افغانستان فعالیت نظامی داشته؟ اگر بدون امضای کدام قرار داد  شب ها خانه هارا تلاشی کرد ویا بر سر مردم بم ریخت ویا اینکه  به مقدسات توهین کردند  چه کسی مانع شان ازین کار شد ؟ آمریکا اسمان وزمین افغانستان را در کنترول دارد در حالیکه  حکومت افغانستان  در جریان رفتن وآمدن نیروهای آمریکا نیست .اگر آمریکا خواسته باشد مانند سابق بکار خود ادامه دهد چه کسی میتواند ایشان را از افغانستان خارج کند ویا جلو عملیات شانرا بگیرد.اما آمریکا با وصف داشتن همه صلاحیت ها  میگوید دیگر جان سر بازانش را به خطر نمی اندازد یعنی …..

 آهای مردم آخر ای مردم
یار آهنگ سفر دارد
ماندن تنها خطر دارد
وحامد کرزی  هم با بهانه تراشی ها ئیکه برایش تلقین شده این خروج را برای امریکا شرافتمندانه میسازد تا امریکا دیگران را قناعت دهد که گویا خود افغانها نخواستند ازین بیشتر طور قانونمند در آنجا بمانیم ورنه ما بودیم. حالا سوال اینجاست که  ایا حکومت کابل توانمندی آنرا دارد تا خلاء عدم موجودیت خارجی هارا پر کند؟ جواب طبعا منفی است  با این همه مشکلات  طور معلوم میشود که امریکا تصمیم دارد بیرون شود و آقای حامد کرزی بمثابه توجیه گری اصلی درامه ها این خروج را  توجیه میکند وشاید در برابر این لجاجت گیچ کننده از آمریکا امتیاز گرفته باشد همان امتیاز که از دیگر کشور ها میگیرد ویا استخبارات آمریکا وغیره. حامد کرزی میخواهد به غرب بینی خمیری جور کند اما وای بحال مردم افغانستان..

تحلیل تحلیلگران؟ یکی از دوستان گفت اگر آمریکا دست بخود سری بزند خاطرات داکتر برایدن انگلیسی را بیاد بیاورد! ویا اینکه گفت افغانستان ده چند ایران سر مایه زیر زمینی دارد  به همین دلیل امریکا از افغانستان خارج نمیشود؟ مگر داشته های افغانستان از عراق بیشتر است مگر افغانستان نسبت به افغانستان به ایران نزدیکتر است خوب شما مسئله چور کردن کاروان انگلیس هارا حین خروج از مرز های شرقی دقیقا تر بر رسی کنید از لحاظ انسانی وافغانی نتیجه  گیری کنید که چه افتخار برای افغانها داشت وچه پیامدی؟ بگذارید تا تاریخ را کسانی بنویسند که ناظر اوضاع بودند نه کسانیکه خود عملی کردند وبعد آنرا بدون ذکر جز ئیات وشرائط قهر مانی معرفی کردند این مانند همان باز خوانی تاریخ توسط محترم حامد کرزی است که روز یکشنبه هفته گذشته در جمع  نماینده های رسانه ها گفت : افغانستان در طول تاریخ جنگ داخلی را تجربه نکرده بلکه این جنگ خارجی ها در کشور بوده اخر این ملت چقدر طیع مزدوری به بیگانه دارد که همیشه به اشاره دیگران خون یکدیگر را می ریزند.

لذا نتیجه میگیریم که آمدن ورفتن بیگانه ها در افغانستان از صلاحیت خود شان است. جنگ افغان وانگلیس تاریخ طولانی دارد  وبهتر است در مورد یک تاریخ دان انگلیس ویک افغان با هم درین مورد تبادل نظر کنند.در مسئله آمریکا هم دوستان میگویند این حکومت بود که سرک هارا ساخت واردو را فعال کرد وتعمیر ها ی سر بفلک کشیده وغیره خوب نقش امریکا وجامعه جهانی درین میان هیچ این پول ها  همان سر مایه های رستورانت های کشور های اروپائی بوده که توسط وطن پرستان ما بداخل انتقال شده وحالا شاهد اینقدر پیشرفت هستیم وچون مال خود شان بوده حق دارند در فساد واختلاس هم دست باز داشته باشند کسی مانع شان شده نمیتواند. برخی می پرسند چرا آمریکا آمد که حالا بدون نتیجه میرود.امریکا از طالبان اسامه را میخواستند تا بخاطر حمله بر برج های نیویورک محاکمه اش کنند چون طالبان ابا ورزیدند هم طالبان را از قدرت راندند وهم اسامه را کشتند دیگر عاشق کسی نبودند. حالا دیگر هیچ نیازی به باقی ماندن ندارند همان سر مایه های زیر زمینی مال خود شما هرکس بنوبه خود خود سر استخراج کند وبه خارجی ها بفروشد.وقتیکه خارجی ها به افغانستان نباشند از سر مایه های افغانستان بهتر وبیشتر استفاده مکینند وحتی آثار عتیقه افغانستان بخانه های شان میرود همین افغانها دو دسته با قیمت پائین تقدیم حضور شان میکنند.

شرط ها: به نظر من شرط مصئونیت قضائی بعد از ختم ریاست جمهوری است وضمانت آن هم پیروز شدن کاندید مورد نظر شخص حامد کرزی وحضور تشریفات کرزی در أهرم های قدرت بعد ازختم دورۀ ریاست جمهوری است مردم افغانستان هرگز فراموش نخواهند کرد که با گذشته  دوازده سال  از عمر حاکمیت موجود تعداد از زور مندان  و کاسه لیسان درباری این حکومت که در گذشته  کارمند یا شهروند ساده ای بیشتر نبودند، اکنون تبدیل به یکی از تجار و سرمایه داران مطرح کشور شده اند! بعضی از این ها مالک مارکتهای کلان در بهترین نقاط شهرها اند  خوب ترین منازل مسکونی شهرها متعلق به آنها است   برای و حفظ انکشاف  این اموال چندین محافظ  حکومتی نیز دارند بعضی ها که چند روزی در حکومت کرزی وزیر یا والی بوده اند  اکنون صاحب نفتکش یا شرکت هواپیمایی شده اند در روز سختی اینها همه فرار میکنند پول های دزدی را انتقال میدهند مردم مظلوم افغانستان میمانند و مشکلات دامنگیر شان اگر پرسیده شود از رهبری حکومت موجود  این ثروت های هنگفت مقامات از چه طریق حاصل شده است؟ جواب چی خواهد بود شاید گفته شود تجارت کرده اند زحمت کشیده اند  به باور من حقیقت اینطور است  با دزدان سر جوال گرفته اند  وطن فروشی کرده اند  یا جاسوس بیگانه بوده اند خیانت ملی را مرتکب شده اند چون پرسان وجود نداشته هرکس هرچه خواسته انجام داده و بس .