تصور کن : مسعود حداد

mashoodhadad

خالق کون ومکانِ چیره دست

عجب یک جنگلی را آفریدست

زمانیکه زمینش را جدا کرد

نفوسش را بحال خود رها کرد

به نیک و زشت آن کاری ندارد

ولو آنکه در آنجا سنگ ببارد

درین جنگل نه شیراست ونه سلطان

ولی روبا بخواند خویش خاقان

اهالی اش فریبکار ودغل باز

که میرقصندبه هرنغمه به هرساز

درین بیشه همه کفتار وگرگ اند

شغالان هم به فکر خود بزرگ اند

به شیطانِ بزرگ اینجا دام است

تصورکن که این جنگل کدام است

مسعود حداد

22 جنوری