در حمایه و پشتیبانی از فراخوان محترم سلیمان کبیر نوری « زنان، مادران، دختران وطنم به پا خیزید» : نجیبه آرش

 image003  در حمایه و پشتیبانی از فراخوان محترم سلیمان کبیر نوری « زنان، مادران، دختران وطنم به پا خیزید»

خواهران و مادران عزیز محتوای این فراخوان بسیار بزرګ است۰ زیرا این عنوان در حد یک شعار نیست۰ بلکه آتشی است

دامن جامعه ما را ګرفته و کانون همه خانواده های روشنفکر و روشن ضمیر را وامیدارد تا به این فراخوان  پاسخ روشن بدهند۰

زنان در تمام ادوار تاریخ چه کاخ نشین بوده اند و یا خیمه نشین بوده مورد استفاده ، آزار و اذیت مرد سالاران قرار ګرفته و در آتش تعصبات ، تجاوز و زن ستیزی سوخته اند۰ در طی سه دهه تحولات، آمدن مجاهدین و در ګرفتن جنګ های تنظیمی، زنان بار عظیمی جنګ ها را بدوش کشیده و آسیب پذیر ترین قشر جامعه بوده اند ۰ و متاسفانه با روی کار آمدن طالبان آخرین شمع زندهګی زنان به خاموشی ګرا یید۰ طالبان زن ستیز و فرهنګ ستیز در وازه های مکاتب و مراجع کار را به رخ زنان بستند۰

در دوران به اصطلاح روشنګری و دیموکراسی ریس جمهور حامد کرزی و هجوم بیش از چهل چهار کشور جامعه جهانی به کشور

ما افغانستان، زنان به شدت مورد خشونت قرار ګرفته اند در طی همین ده سال ما شاهد ده ها حادثه خشونت علیه زنان ، تجاوز جنسی به زنان و اطفال، اختتاف زنان و کودکان، خفه کردن ، شکستن دست و پای زنان، بریدن ګوش بینی و لب ها، سنګسار کردن ها،بوده ایم۰ دیګر مصونیت زنان کاملا زیر سوال رفته و دروازه های آزادی به روی زنان مسدود ګردیده هیچ مرجع قانونی برای شکایت بردن زنان وجود ندارد زیرا دولت مفسد و نا کاره حامد کرزی نمیتواند امنیت و قانونیت را قایم نماید۰ جنایت کاران بعد از ارتکاب جرم فرار میکنند، دست ګیری شان ممکن نیست هر ګاه دستګیر هم شوند به دستګاه فاسد عدلی پول میدهند و رها میګردند۰

قانون منع خشونت علیه زنان با آنکه از طرف ریس جمهور توشح شده بود از جانب شورای نماینده ګان ملت بنا به تحلیل های غلط یک عده وکلای تاریک اندیش و طالب نما تصویب نشد و رد ګردید۰

و اکنون مطلع ګردیدیم که کمیته تحقیق جرایم و مجازات وزارت عدلیه خواسته است که حکم سنګسار، قطع دست و پا و دره زدن را درج قانون اساسی کشور نمایند۰ جای تعجب است؟؟

مادران وزنان آزاده کشور من مختصرا نکات اساسی فراخوان مذکور را برای تان متذکر شدم۰ و از تمام خواهران ، مادران و دختران آګاه و مبارز کشورم تقاضا دارم تا پیرامون این فرا خوان نظریات شان را فرستاده و ګام های عملی بردارند۰

زنان و مادران به پا خاسته کشور ! آینده از آن شماست و با حضور فعال شما در تمام عرصه های زنده ګی میتوانید ریشه های فرهنګ عقب مانده و طالبانی  را از فرا راه مجموع زنان کشور بر چینید۰ تاریخ ثابت نموده که تک تک رفتن دردی را دوا نمیکند پس بیایید با هم پای بکوبیم و با هم نفس بکشیم تا دشمنان را آب سازیم۰ تمام تجارب پیشکسوتان نهضت زن، تعلیم و تربیه ، تدبیر و توانایی ، حقیقت اندیشی، عشق به آزادی و صلح و وطن پرستی توشه راه تان باد۰

نجیبه آرش