انتظار وسکوت ویا سودائی سر نوشت: احمد سعیدی

   احمد سعیدیهیچ شور وهیجانی به نظر نمی رسد گو اینکه ملتی  بخاطر سودای سر نوشت اشاره ارباب قدرت را با سکوت واتنظار دقیقه شماری میکند.ا توان گزینش ارجح وجود ندارد ویا همه مثل هم اند ا وبه همین دلیل ملت را شوقی برای انتخاب بهتر نیست. خوب انتخابات ریاست جمهوری آینده  بهتر از گذشته انظار  برده نمیشود  با آنکه همه حوادث وتحولات افغانستان  غیر منتظره وغافلگیر کننده  است  اما سر نوشت ونتائج انتخابات از همین حالا مشخص است همه نیرو ها ومردم منتظر اند تا شخص رئیس جمهور دست را بر شانه یکی از کاندیدان فعلی بگذارد . حال مهم نیست این کاندید چه کسی باشد فقط کافیست که نهاد مهندسی شده کمیسیون انتخابات وکمیسیون سمع شکایات یکجا با دستگاه ادارات از مرکز تا ولایت  وی را مورد عنایت وتوجه خویش قرار دهند.

فرایند معکوس:چرا ملت منتظر اشارۀ  رئیس جمهور اند واین حاکمان اند که باید منتظر تصمیم گیری مردم باشند.هر چند انتخابات یک فرایند دموکراتیک وپروسه ممثل اراده ملت  است اما برای مردم افغانستان به یک عادت با نتائج از قبل پیشبنی شده تبدیل شده است طوریکه هر کس کاندید مورد حمایت شخص رئیس جمهور را با حمایت نسبی غرب پیروز فکر میکند که درین قسمت دو مسئله قابل توجه است.اول اینکه نقش واثر مردم در تعین سر نوشت وانتخاب حکومت آنقدر مؤثر نیست بلکه  حمایت واشارۀ حکومت با حنائی عنایت ملت رنگین تر میشود.دوم أهمیت شخص اول کشور تا برای سال های زیاد بر فکر وذهن مردم حکومت میکند.یعنی همین رئیس جمهوری آقای کرزی که در رسانه ها ومحامع مختلف مورد انتقاد قرار میگیرد باز هم آنقدر مؤثر است که یک اشاره وی میتواند سر نوشت را رقم زند درینصورت میشود فرایند معکوس.

سودای سر نوشت: هرکس در فکر سر نوشت خود است حتی رئیس جمهور ها لذا رئیس جمهور افغانستان هم حق دارد آینده خودرا در افغانستان سنجش کند این فکر وسودا هم زادۀ عادت های است که سر نوشت رئیس جمهور های قبل از وی را رقم زده است سر نوشت غمبار وخونین.از تا هنوز زمان ریاست جمهوری در افغانستان بهد پایان نرسیده تعداد از سیاسیون وروشنفکران در مطبوعات از محاکمه ومجازات صحبت میکنند درحالیکه در قانون اساسی افغانستان حقوق وامتیازات رئیس جمهور بعد از اتمام دورۀ ریاتس جمهوری پیشبینی شده است. معاونین بی چاره اند که بعد از ختم وظیفه قانون اساسی برای آنها هیچ نوع حقوق و متیاز را پیش بینی نکرده است من فکر میکنم به هر اندازه که حرمت وإعتبار مسئولین دولت حفظ شود به همان اندازه اعتبار وبزرگی ملتها به نمایش گذاشته میشود..از آنجائیکه رئیس جمهور افغانستان تا هنوز جوان است اگر علاقه داشته باشد غیر از پست ریاست جمهوری در بخش های دیگر ایفای مسئولیت کند ملت باید با افتخار بپذیرند چون ادامه کار یک رئیس جمهور در هر بخش که باشد به ملت إعتبار می بخشد.افغانستان در حال حاضر دچار مشکلات گونا گون است با روشن کردن یک سیخ گوگرد خطر سوختن چندین شهر وجود دارد  لذا من از تمام صاحب نظران میخواهم بجای ارعاب وتهدید محاکمه و غیره و غیره  از کنار آمدن صحبت کنند ودر مورد نقش حامد کرزی بعد از ختم  ریاست جمهوری شان بحث کنند که از کار های مثبت ومنفی آن چه استفادۀ کرده میتوانند. هر قدر ما به بزرگان و رهبران قبلی خویش احترام بگذاریم درک و فهم ملت ما را از آنچه که در کشور ما می گذرد نشان میدهد 

آیا آقای حامد کرزی در آینده گزینه است؟: پاسخ این سوال بستگی به موقعیت وظیفه دارد تنها گزینه ایکه منتفی است با پوست ریاست جمهوی در حال حاضر بعد از ختم دو دوره  اصولا وقانونا حق کاندید شدن وانتخاب شدن در آن پست ریاست جمهوری را ندارد واما در هر بخش دیگر چرا که نه.بلی ما بر رئیس جمهور انتقاد کرده ایم وکار هایش را بچالش کشیده ایم اما به این نظر نیستیم که ایشان هیچ کاری انجام داده نمیتوانند چون این اندیشه اهانتی به ملت است ملتی که دوازده سال توسط یک شخص رهبری  شد حالا ادعا کند که این شخص هیچ کاره است نه خیر> حامد کرزی هنر های هم داشته که نباید از ایشان چشم پوشی کرد.اگر در حکومت داری تداخل وتنازع قدرت بین او وخارجی ها وتفنگ سالاران باعث شد تا افغانستان مؤفق نباشد اما آنچه شخصا بوی ارتباط میگیرد در آیندۀ افغانستان خیلی مهم است.مثلا تحمل وبرد باری آن در برابر منتقدین. بشمول من کسی نیست که علیه رئیس جمهور کرزی انتقاد نکرده باشد وحتی برخی ها پا فرا تر گذشته دشنام هم گفته اند ولی تحمل بی بدیل آن اجازه نداد کسی بنام مخالف سیاسی به زندان شود ویا تهدید شود لذا ازین رهگذر حامد کرزی در آینده افغانستان یک مکتب است.مکتب تمرین ،تجربه حوصله  وممارست دموکراسی وآزادی بیان.ازین رهگذر حامد کرزی همسان وهمتا نداشته و ندارد ولی انتقاد ما بر نحوه مدیریت است که شاید تا جای ما حق بجانب باشیم وتا جای هم او  از رهگذر مداخله خارجی ها ویا وابسته بودن نظام از هر حیث بخارجی ها.اما اینکه در بحث آزاد با صاحب نظران شرکت نکرده این مسئله باعث شده تا همه حامد کرزی را هدف قرار دهند ولی وی در آینده  بدون شک در آینده افغانستان نقش مهم دارد. من حقایق را چند سال قبل نیز میدانستم در آن وقت اگر می نوشتم مردم فکر می کردند نویسنده بخاطر چوکی و مقام این مقاله را نوشته حالا که حاکمیت جناب کرزی روز های آخرش را سپری می نماید من هم طمع منزلت و مقامی از این حکومت ندارم گوشه از حقایق را نوشتم اگر حیات باقی بود بعد از آنکه جناب کرزی رئیس جمهور نباشد مانند من یک آدم عادی بحساب آید آن وقت خواهم نوشت با در نظر داشت بعضی کم و کاستی ها اما آقای کرزی یک شخصیت ممتاز باور مند به دمکراسی و آزادی بیان که نظیرش را طی چند دهه آینده مردم افغانستان هرگز نخواهند دید .