*بهشت نو، **شعرهاي سال 90* گل سرخ هيچ كس به ياد شادي، مرد مردستان، * هفت پيكر هيچ كس مارينا تسوه‌تايواي من نامه به ريلكه. مارينا تسوه‌تايوا گاگريو نخست دوئينو. ماريا راينر ريلكه : مترجم – شاپور احمدی

http://www.scribd.com/doc/204613147/11Beheshte-Nov-Shapur-Aشاپور