غمشماری نوشته نذیر ظفر ورچینیا 14/19/02

zafr 

به میــــــهن انتحاری اید هر روز

چو سگ های شکاری اید هر روز

بـــــــرای مــــــلت مســـتضعف ما

سرشک و غمــشماری اید هر روز

اجل پروندهء غـــــــم زیر قول اش

برای سر شــــــــماری اید هر روز

رئیس دولت ما طالـــبانیــــــــــست

به صحنه چون مداری اید هر روز

رهــــایی طالبان قاتل  از حـــــبس

بدلــــــــــها زخم کاری اید هر روز

ز پاکستان بی همــــــت درین خاک

شرارو بیــــــــــــقراری اید هر روز

الهی دشمـــــــــــــــان ما فـــــــنا کن

کز ایشان رنج و خواری اید هر روز