ائتلاف جدید تجاوز ناتو را توقف خواهد داد ؟ … گرفته شده ازمیدیای چهارم . 2014-05-27 نویسنده – الکساندر کلاکسن – ترجمه ازدکتور سید احمد جهش

   Said A Jahesh ائتلاف متقابل روسیه وچین به مقابل تجاوز اضلاع متحده و ناتو    

اخیرا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اظهار داشت که ملاقات او با” زی جین پنگ” رئیس جمهور چین، در شروع هفته، در شنگهای برصفحه ای  جدید روابط روسیه و چین صحه گذاشت که این خود منظر روند  همکاری میان دو کشور تلقی میشود.

 روز چهار شنبه چین وروسیه یک معامله 400 بلیون دالری (237.1 بلیون پوند) تامین گازرا امضا نمودند که دسترسی بزرگترین مصرف کننده ی انرژی را به منبع بزرگ مواد سوخت پاکترتضمین نموده وبازار نوی را برای مسکوکه نسبت بحران اوکرایین  مواجه با خطر از دست دادن مشتریان خود است باز نمود. علاوه بر این هر دو مملکت تمرینات نظامی مشترکی را دربحرشرق چین به راه انداختند که نمایش روشن قدرت به مقابل جاپان متحد غرب بود. 

همچنان رئیس جمهور چین بصورت آشکار تمایل خود را در مورد ایجاد یک ائتلاف متقابل بر ضد امریکا نشان داد.

 در یک سخرانی ی به تاریخ 20 ماه می ریئس جمهور ” زی جین پنگ” خواستار ایجاد سازمان جدید امنیت آسیائی به اساس گروپ ممالک منطقه به شمول روسیه و ایران ونفی امریکا گردید، واضحا  به امریکا انگشت گذاشته، ناتو را تفکر تاریخ گذشته جنگ سرد خواند. به قول او ” ما نه میتوانیم فقط برای یک و یاچند مملکت امنیت داشته وباقی همه را بی امنیت بگذاریم “. در سخنرانی خود آقای زی جین پنگ نظرایجاد چوکات کاری  امنیت همه شمول منطقوی را به عوض ائتلافات انفرادی با بازیگران خارجی  چون اضلاع متحده امریکا پیشنهاد نمود.

پیشنهاد چین که مشتاقانه درصدد تجارت آزاد ساحه آسیا – پسیفیک بود با بر خورد سرد امریکا که خود با 12 کشور منطقه مصروف یک قرارداد تجارتی بنام همکاری ترانس -پسیفیک است و چین را از جمع کشیده اند مواجه شد.

واضحا این حرکت، دم ودستگاه غرب را ناراحت ساخت. وزیردفاع سابق امریکا رابر گیت گفت که چین و روسیه با درک آنکه امریکا از امور جهانی عقب نشینی میکند بیشترستیزه جو شده اند. به عباره دیگرروسیه و چین به مقابل تفوق طلبی امریکا قدعلم کرده تجاوز امریکا را که جهان درچند دهه اخیر شاید است عقب میزنند.

این اتحاد چین و روسیه به مثابه بلاک مخالف تفوق طلبی ناکام ومزبوحانه غرب متمرکز در واشینگتن باید مورد استقبال قرارگیرد.

 امریکا همواره اززمان ازهم پاشی اتحاد شوروی به تحمیل مودل اقتصادی خویش که به نفع  شرکت ها وقشر ممتاز مالی بوده ومردم عادی رادر مضیقه قرار میدهد پرداخته است. هر مملکتی که به فشار امریکا سر خم نکرده به بهانه های دروغی ” حمایه از مردم ملکی” ویا “ملحوظات امنیت ملی ” مورد حمله نظامی قرارگرفته است .

بدبختانه قدرت های منطقوی مانند روسیه و چین قادر نبودند تا از تحمیل نظم خود تخریب کننده  نیولبرال توسط امریکا بالای ممالک دیگر جلوگیری نمایند . با آنهم چندی قبل چین و مخصوصا روسیه شروع به جواب متقابل نمود . روسیه ازمداخله مصیبت بارامریکا در سوریه جلوگیری نموده وبه مقابل کودتای غربی در اوکرائین استادگی کرد.

اکنون که چین وروسیه در یک صف با هم نزدیک شده اند هر دو مملکت قادر خواهند بود تا از ادامه تطبیق اجندای اقتصادی امپریالستی امریکا ودست نشانده های غربی اش  جلوگیری نمایند .

با فروریختن اتحادیه اروپا درزیر فشارافکار مردد عامه طوریکه امشب نتیجه انتخابات اروپائی نشان داد امریکا نزدیکترین متحد خود را ازدست میدهد.اتحادیه اروپا باید انتخاب کند که با قبول خطرخشم مردم وبالاخره خود فروپاشی کامل به نوکری امریکا ادامه بدهد ویا روابط نزدیک با چین و روسیه برقرار کند .

اتحاد نوین نفوذ و توسعه نظامی و اقتصادی جهانی امریکا واروپا راتوقف خواهد داد.این یک قدم خوشایندخواهد بود چون  دست آورد تسلط غرب در چند دهه اخیرتنها بی امنیتی بیشتروسیستم اقصادی است که عده قلیل را دارنده وعده زیادی را جزا میدهد.

 سران ملتهای غربی و بادار های شان در واشنگتن بائیست درموضع خشن خود به ارتباط روسیه تجدید نظر نمایند . در آینده نزدیک ائتلاف نوین است که قواعد نو بازی را میسازد از اینرو غرب باید باچین و روسیه احترامانه رفتار نموده از روش متکبرانه که ازسالهای زیادی درغرب مسلط است هدر نماید .

 

تبصره ی مترجم :

وقایع اخیر وجو سیاسی جهانی و منطقوی نمایانگر آنست که منبع شرارت وتوسعه طلبی به مثابه یگانه ابرقدرت یکه تاز جهان روبه ذوال میباشد .

از ملاقات های حامد کرزی باسران کشورهای منطقه درشانگهای چنین برمی آید که روشنی ای درافق تیره وطن نیزدر تظاهر است به شرط آ نکه دولت مردان و سیاست مداران افغانستان ازاین موقع مناسب وچانس طلائی استفاده کرده وهمین اکنون برای آزادی افغانستان اقدام کنند. به این ارتباط زور آوران وسیاستمداران افغانستان را میتوان بدو دسته جدا کرد اول دسته عناصر خاین به وطن و مردم که از سالها قبل مصروف نوکری برای استخبارات ممالک خارجی بوده  وطن ومردم را فراموش کرده اند وبرای حفظ موقف ودارائی هایی که سرقت نموده اند ضرورت به حضورنظامی امریکا وشرکای غربی اش در افغانستان دارند و تلاش میورزند تا این حضور نظامی را نهادینه سازند .

 دسته دیگر شامل آنانی است که شب و روز در فکر رهائی مردم و آزادی وطن و ایجاد امنیت اند ومخالف حضور نظامی خارجی میباشند . دگر برای هیچ کس پوشیده نیست که جنگ با تروریزم امریکا چیزی جزیک دروغ کلان نیست چنانچه به گفته پروفیسورمایکل کیفرکانادائی ( ویب سایت میدیای چهارم) جنگ با تروریزم یک ساخته کاری جنایتکارانه است. از جانب دیگر تشدید حملات تروریستی و انتحاری طالبی، تلاش و پافشاری امریکا جهت حفظ پایگاه های نظامی وعساکرش در افغانستان،  به گفته جناب حامد کرزی تقویه وتبانی امریکا با طالبان، عدم تقویه نیروهای امنیتی افغانستان همه وهمه نمایانگر آن است که تروریزم وامریکا دو روی یک سکه اند. تروریزم یعنی امریکا و امریکا یعنی تروریزم. همچنان میتوان گفت که تنها سرویس های مخفی امریکائی است که تمام کوردیناتها و فریکانس های مخابراتی نیروهای امنیتی افغانستان را دراختیار دارند ومیتوانند به هرجا آزادانه گشت و گذارنمایند وازهمه کمربند های امنیتی گذشته تروریستها را به عقب دروازه وزارت دفاع وریاست جمهوری برسانند. از اینهمه میتوان نتیجه گرفت که تا زمانیکه آخرین نفر نظامی و استخباراتی امریکا وناتو از افغانستان «جول وپوستک» خود را نکشد ترور در افغانستان ادامه داشته وصلح تامین نخواهد شد.

 مبرهن است که آینده افغانستان، ترقی و ایجاد صلح درافغانستان، بهبود زندگی مردم همه وهمه درمناسبات نیک، داشتن روابط نزدیک و عمیق وستراتیژیک اجتماعی ، اقتصادی ،نظامی با همسایه ها و ممالک منطقه ما نهفته است؛ نه با قدرت های کبریائی و امپریالستی از آنطرف ابحار. بناا از نیروهای سالم رهبری امروز و فردای کشور توقع میرود تایک گروپ کاری تشکیل داده با دول منطقه داخل مذاکرات خیلی ها جدی، عادلانه، صادقانه گردیده با گرفتن تضمین های معتبر در خصوص کمک های اقصادی، نظامی وپشتبانی سیاسی و بازسازی افغانستان به وطن بازگشته قرارداد یک جانبه استعماری وامپریالستی با امریکا را ملغی اعلام نموده به اشغال وحضور نظامی و استخباراتی امریکا و متحدینش در افغانستان برای ابد خاتمه دهند.

با حقارت گرببارد بر سرت باران دُر -آسمان را گو بروبارندگی در کار نیست

مرا مرگ بهتر از این زندگی – که سالار باشم کنم بندگی

  وفا داری خود را به جنبش عدم انسلاک اعلام بدارند. آبرو وحیثیت افغانستان را اعاده نموده مردم افغانستان را خوشنود سازند که دیگر هیج نیرویی نمیتواند تادر وطن خود ما برای خود ما بندیخانه بسازد، بالای شهدای ما رید نماید، به ناموس ما تجاوز کند و ما را قتل عام نماید. هر آن قهرمانیکه این آرزو را برآورده بسازد نامش جاودانه ثبت تاریخ وسینه های مردم میشود.

 تاریخ ومردم  افغانستان حافظه قوی وجاوید دارند. همانطوریکه جنایات انگلیس را فراموش نکرده اند جنایات امریکا را نیز فراموش نمیکنند.

پایان

 

Source URL: http://www.4thmedia.org/2014/05/the-russia-china-counter-alliance-to-us-nato-aggression