خوشم نمی آید : شعر زیبا از نذیر ظفر با ترجمه اردو بقلم خانم رجنی پران کمار


Rajni & zafr
خوشم نمی آید 

بیــــــتو دنـــیا خوشم نمی آید         غــــم عقـــــــبا خوشم نمی آید

گر بهشتم دهــــــــند بی رویت         حــور و طو با خوشم نمی آید

من فقط کوی دوست میخواهم         سیرِ هـــــــر جا خوشم نمی آید

عشق را لمــــس با نفس دارم         شور و غــو غا خوشم نمی آید

دوستی متــن زنده گی ِ منست        جنــــــگ و دعوا خوشم نمی آید

میگســـــــاری بدون همنفسان        تک و تنهــــــــــا خوشم نمی آید

بـــی گـــــــل ِ روی سا قی تناز       می و میــــــــــــنا خوشم نمی آید

پند زاهــــــــــــــد شنیده پندیدم       نصـــــــــــــح بیجا خوشم نمی اید

زاهـــــد و باده نوش ِ بی مقدار      هــــــــــر دو یکجا خوشم نمی آید

                   (ظفرا ) خــــــــــلوتم مزن بر هم

                    شـــــر فـــــــهِ پا خوشم نمی آید                              

دنیــــــا تم بن اچھــی نہیں لگتــی – غمـــو خوشــی اچھــی نہیں لگتی
گـر جنت بھی دے دیں تــم بـــــن –حــورو پــری اچھی نہیــں لگتــی
مجھےتـوفقط  کــوہ یار چایــــے –مجھےھـر جگہ اچھی نہیں لگتی
عشـق کو لمس کیا ھے نفس سے –شور و غل غل اچھـی نہیں لگت
دوستی سنـــو ،زندگی ھے میری – مجھکو لڑایی اچھــی نہیــں لگتی
میگساری ، ھمنواوں کے بغیــــر – تکو تنہــا اچھــی نہين لگتـــــــــی
ساقی کی مہربانی کے بغیـــــــــر – مینـــا و مـــی اچھی نہیــں لگتــی
نصاؤں نے مجھکـــو سمجـــایـــا – نصیت بـیجــا اچھی نہیں لگتــــی
زاھدوبادہ نـوش حد سے بھڑ کر – دنـوں یـک جـا اچھی نہیں لگتـی
ظفـــرا] میری تنہایی کـومت چڑ]
پاؤں کی آھت اچھــی نہیــں لگتی
      ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭