دو بیتی و نثر مسجع  –  نوشته ئی -ح – سهی  کابلی    

پروردگارا  !

در دل هر ذره آفتاب هستی        خورشید نور جهانتاب هستی 

مهر دل جان جان ما هستی        بیتو همه بی آب و تاب هستی 

پروردگارا  !

روح و روانم هستی          نور دید گانم هستی 

ورد زبانم هستی             هستی دل و جانم هستی 

پروردگارا  !

نه نیستی  ،  هستی                نه هستی  ،  هستی 

هم نیستی ،  هستی                هم هستی ،  هستی  

و هم    این هر دو                 نیستی ،  و هستی    

(بنده ئی خاکسار ، خاک پای خاک پای درگاه الهی )