پیام حرکت همبستگی جوانان افغانستان :ایمل نقشبندی

ایمل  نقشبندی
هموطنان گرامی!

امروز که بیش از هر وقت دیگر کشور و ملت ما به وحدت همبستگی و برادری نیاز دارد. متاسفانه حلقاتی هستند که از رهگذر طرح تفرقه و اختلاف، وحدت افغانها را از بین میبرند و قضایای نکوهیده را بر می انگیزند.
اینها با هوشیاری تمام، هموطنان ما را بر معیاری سمتی، نژادی، قومی و…. تقسیم میکنند و برای هر کدام چنان دیکته می نمایند که بر شما ستم شده . مورد جفا قرار گرفته اید و حقتان در مقابل دیگران تلف شده است….. که بدین وسیله آتش سوزان نفاق و اختلاف رادر میان ملت ما افروخته اند. تاسف این جا است در این قضایای نکوهیده و وحدت زدا تاحدی قشر تحصیل یافته کشور دخیل است و این بحران همچنان پیشرفته است.
از شما هموطنان صمیمانه تقاضامندیم تا وحدت ملی را وجیبۀ اصلی حیات قرار داده و برای تقویت آن زحمت بکشید، تا دشمنان ما خجل شده و وطن ما فروزان گردد.
سپاس

ایمل نقشبندی

خواهان صلح