نوشته کن : نوشته نذیر ظفر

  نذیر ظفر

نام مرا به جمع غریبان نوشته کن

دراشکهای مردم گریان نوشته کن

خطاط هفت قلم شوو دست قلم بگیر

عنوان من ستمکش دوران نوشته کن

در کاغذ سفید امیدم برنگ سیاه

کم طالع و فتاده به جولان نوشته کن

در تخته یی صنوف دبستان دوستی

سر مشق عا شقان پریشان نوشته کن

وقت خزان اگر گذرت شد ز سوی باغ

در برگهای زرد درختان  نوشته کن

در لوح سنگ قبر من از روی دوستی

با رنگ سرخ کشته ء هجران نوشته کن