دیار من : نوشته نذیر ظفر

  نذیر ظفر

 دیارم را دگــــــر ویران نسازید

وطـــــنداران من گریان نسازید

نسوزید اشـــــــــــیان مر غکانم

پر و بالــش به غم بریان نسازید

به گلــــــــــها پای بد بینی نمانید

جمال برگ گـــــل پاشان  نسازید

گرو کـــردید خا ک ام را ولیکن

خدا را بیش ازین ارزان نسازید

زبان گر بـــسته سازم دل بگوید

که ما را طعــــمه دزدان نسازید

بس است شلاق کینه بر تن دین

ملول از کذب؛ دینداران نسازید

به نان خشک و آب گرم شاد اند

بخون آغشـــــته نان شان نسازید

فضای خوشــــنمای زنده گی را

فضــــــای ماتم و زندان نسازید

 

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.