در محورچند جستار از گفتار های رئیس جمهور آقای احمد زی : احمد سعیدی

احمد سعیدی دوستان گرامی طوریکه میدانید اقدامات هفته های اول رئیس جمهور در راس حکومت وحدت ملی توجه مردم را بخود جلب کرده ومایه دلگرمی جامعه جهانی نیز شده است.حتی اینکه عده از شهروندان کابل حرف ها وحدیث های از کار های خوبی ارگ را در اجتماعات ومحلات عمومی وحتی تکسی داران با مسافرین صحبت میکنند گو اینکه امید واری مردم نسبت به اجراآت حکومت وحدت ملی افزایش یافته است وما هم بحکم طبعیت از نظر سائر خلائق نا گزیریم از خوبی های احتمالی وچانس ها  روز افزون حکومت یاد آوری کنیم. اینکه اینده چه میشود تا هنوز هیچ تضمینی وجود ندارد چون بزرگترین چالش پیش روی این نظام مسئله جنگ وصلح با مخالفین است تا امنیت تا مین وجاده فعالیت بسوی خوبیها هموار گردد.حال طوری فشرده بر چند جستار تمرکز میکنم که از اثر فرامین رئیس جمهور بگوشها راه یافته است.

اولویت برر رسی کابل بانک:سوال اصلی این است که چرا رئیس جمهور به دوسیه کابل بانک من حیث قدم اول اهمیت داده ومن روی این قضیه قبلا هم نوشته داشتم.ولی باید یاد آور شوم که رئیس جمهور تشخیص داده که خرابی ملک از سیلاب گل آلود کابل بانک است که ضمن ویرانی پایه های حکومت تعفن آن هم ملک را فرا گرفته است.بناءٌ تصمیم گرفت تا اول بد نامی بزرگ را پاک کنند وداغ های سیه وننگین را از روی جامه این حکومت پاک کند تا به نظر جامعه جهانی که  میخواستند افغانستان را بفراموشی بسپارد دوباره بسوی افغانستان جلب کند.در حقیقت جناب احمد زی میخواهد برای مردم وجهان ا متحان دهد ودر صورت پیروزی مورد اعتماد واطمینان قرار گیرد.خوب منطقی هم هست که باید اعتماد از دست رفته با آید تا مردم وجامعه جهانی بما اعتماد کنند.  اما مشکل که باید روی آن دقت کرد  این است که از جمله 19 نفر متهمین که مطابق امر رئیس جمهور باید گرفتار می شدند تعدادی محدود تا کنون گرفتار شده اند اما دو نفر از این متهمین هر یک موسی غازی و محب الله صافی که گفته می شود که به ضمانت آقای زاخیلوال سر پرست وزارت مالیه آزاد بوده و حالا فرار کرده اند، قابل سوال است  آیا اشخاص که این دو فرد را ضمانت کرده بودند و حالا آنها فرار را برقرار ترجیح داده اند  مجازات خواهند شد . من باور ندارم که کسی بتواند جناب زاخیلوال را مجازات کند  

ادغام وانحلال تشکیلات مشابه: در اخبار رادیو آزادی  صحبت های مشاور حقوقی  محترم عبدالعلی محمدی جناب احمد زی توجه ام را بخود جلب کرد که گفته بود رئیس جمهور تصمیم دارد تا تا تشکیلات مشابه را مدغم ویا منحل سازد.البته این خواستی بوده  که قبلا بار ها تکرار شده چون در حکومت قبلی تمام کمیسیونها بر بنیاد مصلحت تشکیل شده بود تا برای برخی وظیفه پیدا شود وما هم طرفدار این اقدا هستیم تا تشکیلات فشرده گرد ومصارف دولت کاهش یابد واگر در معاشات وحقوق هم مسئله عدالت در نظر گرفته شود وتفاوت ها از بین بر داشته شود اقدام خیلی بجا وخوبی هست. دولت باید از مردم مالیات بگیرد وبعدا تفاوت هارا تر میم کند واگر دولت بدون جمع آوری مالیات درست یکسره معاش بدهد به کسر بودجه مواجه میشود واز همه فعالیت ها باز میماند.لذا خیلی خوب است تا تشکیلات مطابق نیاز وضرورت ساخته شود  تا بتواند بخواستها وضرورتهای مردم عاجل جواب بدهد. اما اشخاص و افراد که بعد از مدغم شدن ادارات کار خود را از دست میدهند برای اینها کار و وظیفه مد نظر گرفته خواهد شد یا خیر بیکاری جز از مشکل مردم افغانستان است کوشش گردد تا تعداد بیکاران زیاد نشود . بلکه کاهش پیدا کند

شعار تطبیق قانون بر زور مندان: مسئله مهم دیگریکه رئیس جمهور به آن اشاره کرده تطبیق قانون بر زور مندان است.بلی بدون رفع تفاوت ها وقرار دادن مردم من حیث شهروند مساوی الحقوق هر گر عدالت تا مین نمیشود وما بعد از تا مین امنیت واعاده ثبات میتوانیم قانون را تطبیق کنیم.اگر زور مدان به قانوتن ندهند ویا تمکین نکنند نه قانون است نه عدالت ونه هم شعار حکومت داری خوب عملی میشوداین شعار میتواند بندر دوم باشد که عبور میکند  وگذشتن ازین بندر بر اعتبار دولت می افزاید حال معلوم نیست که رئیس جمهور اولین قدم ویا نمونه را از کجا آغاز میکند تا هنوز معلوم نیست.اینجا مسئله غصب زمینهاُ ا عمار شهرک های غیر قانونی وساخت وساز های غیر قانونی در شهر کابل واستفاده وزراء از امکانات دولتی ویا خریدن خانه ها در خارج از افغانستان وده ها مورد دیگر….هر گاه یکی ازین موارد را انتخاب کند که موفقیت را در پی داشته باشد میتواند به اقدامات ابتدائی رئیس جمهور کمک کند. اگر در نیمه راه این فرامین مانند فرامین برسی کابل بانک از حرکت بماند مردم چی خواهند گفت در مورد فرامین دیگر.

مسئله دیورند در عهد حکومت آقای احمد زی:

خوب برخی ها به این تشویش اند که جناب احمد زی موضوع دیورند را چگونه حل خواهد کرد وجلو حملات راکتی پاکستان را چگونه خواهد گرفت؟هر چند درین قضیه دیدگا های زیاد وجود دارد خصوصا اطرفیان رئیس جمهور با دید مغائر با ارزش های معاصر به آن مینگرند .یکی آنرا حل شده فکر میکند یعنی تاریخ این خط تیر شده است و میگویند مسئله از حیطه قدرت افغانستان بیرون است وما دیگر نباید چنین ادعای داشته باشیم.وعده هم میگویند خط دیورند باطل وبی اعتبار است والحاق سر زمینهای افغانستان به افغانستان یک امر حتمی است واگر پشتون های آنطرف مرز نخواهند با ما ملحق شوند باید سر زمین ما را ترک کنند وخاک را به افغانستان بدهند.ولی فکر میکنم این طرز دید راه حل نخواهد بود وباید راه حل مدرن ومطابق به اصول عصر حاضر در نظر گرفته شود.یعنی نظر مردم درین زمینه مهمتر از هر قانون وفور مول دیگر است.وباید تجربه اسکاتلند در آنطرف دیورند تکرار شود وبا بر گزاری یک رفرندم از مردم آنطرف خط دیورند پرسیده شود که با پاکستان میمانند ویا افغانستان واین ساده ترین راه حل است.وما بیشتر از آن ادعای کرده نمیتوانیم. اما این معضله در حال حاضر مشکلات فراوان را به افغانستان خلق کرده است راه بیرون رفت از این معضله یک ضرورت است . با تعقل میتوان با این مشکل فایق آمد .

 امضای قرار داد امنیتی  با امریکا و صلح با مخالفین: مسئله امضای قرار داد امنیتی میتواند حضور قانونمند نیرو های خارجی در افغانستان را تضمین کرد اما حساسیت های را هم بر انگیخت ویا بهانه بدست کسانی داد که حضور خارجی هارا دلیل ادامه جنگ میدانستند.هر چند رئیس جمهور در صحبت های خود دلائل امضای قرار داد امنیتی را درست توضیح وتوجیه کرد اما از آنجائیکه استخبارات منطقه ازین وضعیت نا راضی است وسیاست عوام زدگی در کشور بیشتر حاکم است باز هم حضور خارجی ها مسئله ساز است وهراز گاهی عده ای را بنام مظاهره واحتجاج به سرک ها میکشاند.لذا جمع کردن این دومسئله خالی از دشواری نیست.ولی درینجا همان درک حامد کرزی کار برد دارد که میگوید اگر امریکا وپاکستان خواسته باشند صلح در افغانستان آمدنی است.لذا صداقت امریکا وپاکستان از همین نقطه آغاز میشود که در راه تحقق صلح وثبات چقدر توجه میکنند..اگر حکومت بتواند فساد را کاهش دهد وزور مداران را به اطااعت از قانون وادارد این امر باعث حمایت مردم از حکومت میشود واین حمایت داخلی با عث حمایت خارجی وحتی حمایت جدی امریکا میشود تا حدیکه میتواند ار کشور های همسایه تضمین بگیرد تا بخاک واستقلال افغانستان احترام قاپل باشند.وامریکا وشورائی امنیت ازین مسئله حمایت کنند.اگر در مسئله صلح اراده قوی وجود داشته باشد باید دشمن را تعریف کنند وخواستهای شانرا به شورای ملی مطرح کنند.واز مجرایی قانون بخواستهای شان پاسخ داده شود. واگر کسی به قانون تن در ندهد باید بخاطر دستبرد به سر مایه هیا ملی بنام خائن ملی معرفی وشدیدا مجازات شوند یعنی سیاست جدی وقوی در برابر مخالفین میتواند راه را برای صلح هموار کند.البته سیاست مسامحه ومدارا قبلا طی شده است که هیچ نتیجه نداده است. بعد از امضای قرار داد امنیتی بین امریکا و افغانستان عده ای فکر میکنند که با امضای این قرار داد صلح امنیت و کمک های جامعه جهانی یک شبه دامن افغانستان را پر میکند در حالیکه تا کنون پیمان امنیتی یک بیمه ی ناقص. شمرده می شود   ما نمی توانیم با امضا کردن یک قرار داد همه مشکلات را رفع نماییم در حالیکه حل بحران افغانستان نیازمند برخورد آگاهانه با  دیدگاه استراتیژیک ضرورت دارد به باور من حکومت وحدت ملى، در حال حاضر با چالشهاى زياد مواجه بوده و حل اين موضوعات ايجاب ميکند که حد اکثر از ظرفيتهاى موجود در افغانستان با يک ديد استراتيژيک و منطقی  استفاده شود. نه مقطعی و زود گذر از سوی دیگر مداخلات منطقه و کشورهاى ديگر در افغانستان ، عامل عمده يى پیچیده گی اوضاع بوده که در این راه باید درست تر فکر شود  . من باور ندارم جامعه جهانى بعد از این اماده باشد  ١٣سال گذشته سخاوتمندانه بدون حساب و  کتاب افغانستان را کمک نمايند. در حال حاضر مشکلات ما زیاد و امکانات دست داشته ما بخصوص در ساحه اقتصادی خیلی کم است .با بسيج مردم و استفاده ازظرفيت هاى ملى در افغانستان میتوانیم گام های بهتری برداریم اما بدون کمک جامعه جهانی دور از امکان است که همه خواسته ها و آرزو های ما بر آورده گردد  بخصوص آوردن امنیت و تطبیق قانون تا امنیت نباشد امورات به درستی اجرا نمی شوند تا قانون حاکم نگردد عدالت تطبیق نمی گردد .

 

اما زمین های غصب شده وزارت تعلیم و تربیه :

 

جناب رئیس جمهور به روز جشن معلم هدایت دادند ارگان های مربوط زمین های غصب شده ای وزارت تعلیم و تربیه را طی چهار ماه از تسلط غاصبین خلاص نموده تا وزارت تعلیم و تربیه به اختیار مستحقین بگذارد و همچنان از طرف دیگر والیان ولایات راموظف نمودند طی شش ماه برای معلمین یک یک نمره زمین بخاطر سرپناه توزیع کنند من باور ندارم که این فرمان به وقت و زمان آن عملی گردد آنچه که مشاهده می شود. بالای زمین های غصب شده بلند منزل های بزرگ اعمار گردیده و غاصبین زمین یا توسط زور یا زر از زمین های غصب شده اکثر آنها قباله شرعی بدست دارند، باطل کردن قباله شرعی و ویران کردن تعمیر های چندین منزله بالای زمین های غصب شده کار آسانی نخواهد بود .و اضافه تر از دوصد هزار معلم را طی شش ماه صاحب یک نمره زمین کردن همه مشکل زا است . و هم دور از امکان

 

اما در مورد شهر داری کابل :

آقای احمدزی روز جمعه هفته گذشته طی نشست با کارمندان شاروالی کابل و جامعه مدنی گفت : تمامی ساحات غیرپلانی شهر کابل را به ساحات پلانی تبدیل خواهم کرد . این حرف معقول و منطقی است از سوی دیگر رئیس جمهور گفت من از وضعیت شهر کابل ناراض هستم و این وضعیت نمی تواند ادامه یابد. شاروالی باید یک اداره خدمت گار باشد و نه امپراطوری تا مسئولیت های خود را در برابر شهروندان درست انجام دهد.” او علاوه کرد که ما از شاروالی حسابدهی میخواهیم. تردید وجود ندارد که نه تنها شهرداری کابل بلکه ولایات دیگر نیز مشکلات فراوان در ساحه خدمات شهر دامنگیر شان است بهتر خواهد بود تا همه شاروالی ها انتخابی شود معیار های انتخاب یک شهر دار همه جانبه ترتیب و به اطلاع مردم رسانیده شود باور دارم کسی را که مردم بدون مداخله انتخاب کنند با وی همکاری نیز مینمایند من گام های چند روز حکومت وحدت ملی را ستایش میکنم اما حضور مافیای زور و زر چه ملی و چه بین المللی در افغانستان نیز احساس میکنم خدا نکند این مافیا بتوانند دست بهم داده مانع خدمت گذاری رهبری حکومت وحدت ملی در افغانستان شوند .