مفت نوشته : نذیر ظفر

  نذیر ظفر  شد عــــمرم صرف این دار فنا مفت

ندیدم هیــــــــچ چیز ی جز جفا مفت

بروی یار دیـــــدم دل ســـــــــــــپردم

نباشـــــــــــد رسم دوران رونما مفت

دلم خـــــــــــــون کرد با ناز و ادایش

نکرد یک لحــــظه هم ناز و ادا مفت

نمیـــــــــــــخواهم چو ملا های مسجد

به هر خــــوانی کنم صرف غذا مفت

کی میگوید ؟ قیم در شــــهر بالاست

به هر جا مــــــیدهند جور و جفا مفت

نریزد تا سرشـــــــک دیده در دست

نباشد استــــــــــــجابت در دعا مفت

اگر گفــــــــــــتار می بود با زر وسیم

رقیــــــب ما نمی زد حــر فها مفت