دوقــــــوم : حــــــامــــد نــــــویــــــد

 درسمیناریکه در واشنگتن در مورد “تضاد های قومی در افغانستان”(Ethnic Conflict in Afghanistan)  درسال ۲۰۰۲ دایر شده بود و چند “سکالر” امریکایی افغانستان را تخته مشق نظریات عمومیت گرایانه خود ساخته بودند اشتاک داشتم. آنهمه فضل فروشی یک جانبه و بدون ارائه اسناد اسناد تاریخی وعلمی مرا سخت متأثر ساخت وهنگامیکه بسوی خانه میرفتم این شعر را نوشتم:     

حامد نوید
حامد نوید

دوقوم

گفتند به طعنه ام که در میهن تو

اقوام وطوایف بشر بسیارند

زانرو همه در جنگ و عناد اند و ستیز

وز بغض و حسد همیشه در پیکارند

گفتم که درآن خطه دو قوم است فقط

در دیده آنانکه بصیرت دارند

یک قوم ستم پیشه و بیگانه پرست

کز آز به دیگران ستم میدارند

قوم دگری نیز ز هر طایفه ئی

هستند که این بار ستم بردارند

این است حقیقت دیاریکه درآن

بس بیگنهان گرسنه و بیمارند

آنانکه بنازند به نسل و به نژاد

وان قوم فروشان سر بازارند

حا مد نوید سال ۲۰۰۲ واشنگتن