ما خواهان یک ملت واحد هستیم : ایمل نقشنبدی

ملت افغان

                                                                                                                                                          دوســـــتان عــــزیـــزم، بــــا ایجاد اتحاد و اتفاق باید درقلــــب خود ایـــن همبستگی وهمــــدلی را نـــیــز ایــــجـــاد کـــنیــم. چـــون مــــردم افــغـــانـــســـتــان ازســـیاســـت هـــــای نــــامــــشرع در قـــبـــال دشـــمنـــان قـــسم خورده و سیاست بی رحــــمی وبی مــــیلی در قبـــال ملت مظلوم ما که حکومت های گذشته اتخاذ کرده بودند، کاملا مایوس هستند از همینرو هموطنان گرامی ما در حقیقت نیاز به محبت ما و شما دارند آرزو دارم تا در این راستا توجه کرده و آنرا به شکل عملی در حیات خویش منسجم سازیم.