زوال عصــرملــک الطــوایفی کاکای کــرزی درســفارت مســکو«قــابل وزارت خارجــه» نوشته :دکتورعلی احمد کریمی

 karimi ahmad ali سفرا نمایندگان رسمی وفوق العاده دولتها،به عنوان یک عنصرملی دراجرای سیاست ملی فعالیت مینمایند.سفرا باپیروی ازدکترین سیاست خارجی کشورش براساس تعامل سازنده اصل برابری واحترام متقابل چون بازیگران فعال ازجایگاه ومقام کشورخود درسیاست جغرافیای «ژوپولیتیک» جغرافیای «ژواکونومیک» وجغرافیای فرهنگی«ژوکلچر» دربالا بردن ارتقا، منزلت وجایگاه بین امللی کشورخود ابتکار عمل به خرج میدهند. سفیر باید آگاه ومتبحردراموربین امللی باشد ودرکردار، گفتار واندیشه خود الگوی وسرمشق برای سایردیپلماتها باشد. یکی ازمهم

ترین عامل بحران های سیستیماتیک سیاسی شناخت نادرست نمایندگان سیاسی سطح نگری درباره تاریخ تمدنها ها وتجارب کشورهای جهان درمسیرتاریخ بوده است. مسله دیگرسفرای ما با پیروی ازفرهنگ سیاسی آمریت و میل به اطاعت های کورکورانه فاقد قدرت تشخیص وپیش بینی بوده اند وعلاقمندی به ایجاد سازمان وتشکیلات برای تشکل نسل جدید ونیروهای انسانی درحد کمال نداشته اند.ازسال 1978 عصرسردارداود تا محمداشرف غنی یازده سفیردرفیدراتیف روسیه از کشورما نمایندگی نموده اند. نوراحمد اعتمادی وعلی احمد پوپل سفرای عهد سردارداود بودند و این دوره رامیتوان بنام عصر تعامل سازنده وعملگرایی،دوران کمونیست هارا دوران خشونت انقلابی وجبرگرایی،عصرربانی را دوره درماندگی دوراهی وعصرکرزی را عهد راحت طلبی واحیای ملک الطوایفی تقسیم بندی نمود.«نظربه اهمیت رویداد اخیر گزارش را ازدوران کرزی آغازمی نمایم.»

سیاست خاریجی دوران کرزی در کنفرانس بین امللی بن بمردم ما تحمیل گردید.این کنفرانس درسال 2001 باابتکارامریکا واتحادیه اروپا واشتراک سران جهادی وشخصیت های مشهورافغانستان برگزارگردید،برخلاف پیشگویی های تحلیلگران،سیاستمداران وخبرنگاران قرعه فال به نام حامد کرزی زده شد که درآن زمان آدم گمنام وناآشنا درداخل وخارج بود.دست پشت پرده بجای تاج کلاه قره قل رابرسراو گذاشت، غرب بهانه گیروخودخواه، سازمانهای حقوق بشرواحزاب دفاع ازحیوانات کلاه قره قل وچپن ابریشمی اورا ازنوآوری جدید مد دربازارکالا ها تبلیغ نمودند وبه مردم افغانستان وجهانیان نشان دادند که واشنگتن آشپزواتحادیه اروپا میزبان بن وهیات افغانستان دراین کنفرانس برای ظرف شویی دعوت گردیده بودند. بدین ترتیب عمرتخت و تاج گذاری را درافغانستان دفن وعصرکلاه گذاری وکلاه برداری رامشروعیت بخشیدند. بدنیای شگفت انگیزکلاه گذران وکلاه برداران خوش آمدید.

عزیزالله کرزی کیست؟

عزیزالله کرزی درسال 2010 به حیث سفیردرفیدراتیف روسیه مقررگردید، او درحدود نود سال عمردارد، پیش ازروسیه سفیرافغانستان درچک وعربستان سعودی بود، چندین بار بخاطر کاکای کرزی تقاعد اوتمدید گردیده است،درباره تحصیلات اکادمیک او معلومات موثق وجود ندارد، میگویند سواد را نزد ملاها آموخته است.درارتباط به تقرراو درمسکو دونقطه نظرمتفاوت درروسیه ووزارت خارجه افغانستان وجود داشت، کارشناسان روسیه خوشبین بودند که تقررکاکای رییس جمهورنشانه احترام بدوستی وعلاقمندی به تقویت روابط خواهد بود وکاکای رییس جمهورنقش پل را بین کابل و مسکو خواهد داشت.کارمندان وزارت خارجه واطرافیان کرزی درارگ معتقد بودند که رییس جمهورازترس خلل عقلی و اذیان سرایی های روانی اورا ازخود دورمیگرداند تادرداخل برایش درد سرنگردد. زمان پیشگویی ارگ نیشینان را که اسراردرون خانه رابهتر نسبت به کارشناسان روسیه میدانستند تایید نمود. بعد ازپنج سال همه باین نتیجه رسیدند که اوضعیف ترین سفیردرتاریخ روابط دوکشوراست.عزیزالله کرزی مانند دهاتی های که نو به شهرهای بزرگ میآیند و مبهوت آسمان خراشهای ومغازه های رنگارنگ میگردند درباره روسیه قضاوت سطحی داشت اوبدون توجه به ظرفیت های بزرگ علمی،انسانی،فرهنگی،منابع سرشارطبیعی وبلاخره جایگاه ونقش آن درجهان بخاطرموتر وکالا های خاریجی درسرک ها و مغازه های شهر مسکوبه خرده گیری و انتقاد های پوپولیسم می پرداخت درحالیکه نمایندگان سایرکشورها مانند ترکیه، ایران، هند وپاکستان باتعامل های سازنده به کشورهای خود مصدرخدمات ارزنده درزمینه های مختلف گردیند. عزیزالله کرزی یک گام مثبت با وجود شرایط مناسب وظرفیت های بزرگ واراده قوی سیاسی به خاطر تقویت منافع دو کشوربرنداشت. درحالیکه افغانستان ازاعضای ناظردرسازمان همکاری شانگهای که بزرگترین نقش را درامنیت وهمکاری کشورهای منطقه وجهان دارد میباشد وروسیه دراین سازمان نقش کلیدی دارد. بیوه مرد دیپلمات بدون زن واولاد شب وروزدر استراحتگاه خودلمیده بود وهرروزساعت یازده صبح به سفارت میآمد وساعت دوی بعدازظهر برمیگشت. مستی قدرت وفراراززن واولاد اورا سنگدل،بیرحم وبی باک وبی اعتنا به همه چیزوحتی اطاعت ازرییس جمهور وتابعیت ازقانون اساسی وسایراحکام گردانیده بود، کاکای کرزی با ترورودسیسه سازی های سوء استفاده ازقدرت تمام اعضای سفارت را مجبوربه اطاعت های کورکورانه گردانیده بود با کبروغرورخاص هردیپلماتی را بدون دلیل برکنار ومنفک میگردانید قربانیان ترورکرزی شاهدان زنده وعینی اند، سفارت را شرکت سهامی ساخت، باج گیری را رواج داد،تاجران سرکش که ازدادن جزیه خود داری ورزیدند بنام های گوناگون متهم به خیانت ووطن فروشی گردیدند. غلام محمد جلال رییس مرکزکاری افغانهای مقیم مسکو جنگ عزیزالله کرزی را با این مرکز خوداری ازدادن جزیه دوصد هزاردالردرسال نامید وعزیزا لله کرزی بعدازآن جنگ رابرعلیه تمام سازمانهای اجتماعی افغانهای مقیم مسکو علنی گردانید وحتی یگانه مسجد افغانهای مقیم مسکورا که مراسم دینی واعیاد مقدس در آن برگزاروهرروزنمازهای جماعت ادامیگردد درانظارعمومی بی احترامانه کانون فسق وفساد وسازوآواز خواند و هرنوع اشتراک رادرمراسم سازمانهای اجتماعی افغانها به خاطرتجلیل ازروزهای ملی وتاریخی تحریم نمود درحالیکه نمایندگان سفرای کشورهای همسایه وشخصیت های برجسته سیاسی وعلمی روسیه به خاطراحترام به افغانستان شرکت می ورزیدند. ترورهای سیاسی ومذهبی کاکای کرزی بزرگترین عامل نفاق های مذهبی وقومی بین افغانهای مقیم روسیه گردید. عزیزالله کرزی قران وروایات اسلامی را برای فریب وریاکاری وعوام فریبی تفسیروتعبیرمینمود اما درعمل مخالف قران واسلام رفتارمینمود،سناریوی ترورهای سیاسی ومذهبی او مانند کرزی پاچا بسیارشگفت انگیزومنافقانه اجرا میگردید ازدورویی، دوزبانی ودورنگ نویسی درباره هرکس وبرعلیه هرشخص استفاده مینمود، اوبا سوءاستفاده ازقدرت خودرا بالا ترازقانون میدانست،حکم رییس جمهورو مکتوب های رسمی را درباره تقرر اشخاص که به باند مافیای اومطابقت نداشت پنهان وپشت سربانوشتن مکتوب های جعلی به اضرارافراد واشخاص می پرداخت وهمین طورده ها دیپلمات قربانی تروراو گردیدند دنیای شگفت انگیزترورهای سیاسی ومذهبی عزیزالله کرزی بسیاربی شرمانه،رزیلانه ووحشت انگیزبود اومانند آدم ربایان وقاچاق بران که پاسپورت های مهاجرین بی وسیله را تازمان گرفتن پول گرومیگرند پاسپورت سیاسی ودیپلماسی ماموررسمی رابه بهانه گرفتن ویزای اقامت وکارت دیپلماسی قید و بی شرمانه قونسل وسایراعضای سفارت را دراین جرم شریک وهمکارخودمیگردانید وبااین عمل وحشیانه قانع نگردیده وبه مراجع مربوط دارنده پاسپورت را متهم به غیاب دروظیفه مینمود. تنها شخصی که شجاعانه ازحاکمیت قانون برعلیه کاکای کرزی دفاع نمود وزیرفاضل ودانشمند وزارت اطلاعات وفرهنگ دوکتوررهین بود اودرمقابل رفتارهای غیرقانونی عزیزالله کرزی ازقانون اساسی وسایراحکام مسولانه دفاع نمود ونگذاشت تا قانون قربانی دسیسه سازی های بیشرمانه وتروریستی گردد وعصرمفلوک ملک الطوایفی دوباره احیا گردد. ترورمذهبی وسیاسی عزیزالله کرزی بدترازانتحاری ها ودشمنان پشت پرده بکشورتمام گردید،انتحاری هم خود وهم مردم بی گناه را می کشند، اما عزیزالله ازمنافقین است که باظاهرفریبیند،موترآخرین مدل بابیرق افغانستان چون نماینده فوق العاده آتش درخرمن تمام اقوام افغانستان برافروخت وخطراوازدشمنان پشت پرده وانتحاری های مزدور بدین وکشوربیشتر است اودرملاقات باپشتون ها به بدگویی استاد ربانی واحمد شاه مسعود ومزاری ذهنیت آنها را برعلیه تاجکها وهزاره ها مخدوش وبا تاجک ها وهزاره ها به تخریب استاد سیاف ومجددی وسایرپشتونهای مخالف کرزی می پرداخت ودرمقابل غیرحزبی ها خلقی ها وپرچمی ها را متهم به دشمنان وحدت ملی ونوکران بیگانه می نمود، تره کی را پیرساده لوح وابله میگفت وبرادرزاده های آنرابعد ازملاقات ظاهراشرین به منافقین خبرچین که تاهنوزازخواب غفلت بیدارنگردیده اند انتقاد می نمود که با تملق وخبرچینی می خواهند به دولت نفوذ نمایند. بعد ازبرکناری برادرزاده خود که به احکام آن بی اعتنایی مینمود باریختن اشک تمساح ژست وحرکات اشرف غنی را تمسخرمی کرد. عزیزالله کرزی درطول پنج سال سفارت به سرنوشت افغانها وآبرووعزت افغانستان بازی نمود. دردوره او سفارت به لانه شیطنت وخبرچینی مهاجرین برعلیه همدیگرتبدیل گردید.فقرفرهنگی دردوره سیاه او چالش برانگیزترین عامل نفاق بین مهاجرین گردید.درسفارت افغانستان یک روزنامه هم وجود ندارد تارویدادهای علمی، اقتصادی وفرهنگی کشورمتبوع تحقیق وارزیابی گردد.اتشه فرهنگی سابق نجیب الله شینواری بجای کارهای فرهنگی سکرترشخصی پیرگمراه گردیده بود وظیفه اصلی اوغمازی سخن چینی برعلیه فرهنگیان ونخبگان افغانستان مقیم روسیه گردیده بود وکاکای رییس جمهورتا آخرین دقایق تلاش ورزید تا شینواری را که درمیان افغانها به ایازشاه کاکا معروف گردیده ویازده ماه پیش به حکم رییس جمهور برکنارگردیده بودغیرقانونی نگاه دارد. دردوره عزیزالله کرزی جزکارهرنوع ترورومردم آزاری بدون احساس مسولیت قانونی گردیده بود،مالیات که ازمردم بلاکش ما جمع میگردد صرف عیش ونوش بیوه مرددیپلمات میگردید. صورت وقیافه عزیزالله کرزی وقیح ترین تابلودرتاریخ سفارت افغانستان است، عزیزالله کرزی کابوس وحشتناک بدبینی، تنگ نظری ونفاق افگنی ومنافقت است. شایان توجه است که سفارت های افغانستان از زمان اعتمادی تا عزیزالله کرزی نشیب وفرازها وبدی ها وخوبی های گوناگون را آزمایش نموده است ولی هیچ سفیری درهیچ دوره به اندازه عزیزالله کرزی به سرنوشت افغانها وآبروریزی کشوربازی نه نموده اند،سفارت افغانستان روزهای بدترازاین را دیده بود ولی روزهای رسواتر ازدوران کرزی را ندیده بود. دیپلماتهای سفارت ونخبگان مهاجرافغانستان مقیم روسیه بارها ازطریق رسانه های افغانستان ازیکه تازی سفارت ملک الطوایفی کرزی شکایت نمودند ومقاله های آنان بنام های« رفتارغیرقانونی«کاکای کرزی»سفیرافغانستان درمسکو«وقتی که بوی گندحاکمیت کرزی پاچا ازمسکوبلند میشود»«لچکی های کاکای کرزی درسفارت مسکو» «سفارت ملک الطوایفی ودولت موازی کاکای کرزی درمسکو» « کاکای کرزی تاهنوزدرسفارت افغانستان درروسیه میتازد» وغیره چاپ گردیند ومردم درسراسرجهان خشم وانزجارخودراازوحشت های این ریاکار دورو ابرازنمودند ولی بلاخره به بهانه کهولت سن بد نام آمد وبدنام رفت.هرماموردولت مطابق قانون باید بعد ازسن قانونی جا رابرای نسل آینده خالی نماید ولی خوش به حال کسانیکه با نام میآیند وبانام میروند. ولی این رفتن ها وآمدنهانمیتواند باعث ارتقای حیثیت افغانستان درسطح بین امللی گردد تاوقتیکه اصلاحات بنیادی وپاک سازی برمبنای لیاقت وفضیلت دروزارت خارجه صورت نگیرد. دیپلماتهای عصرخویشاوندسالاری کرزی با پوشیدن دریشیها ونکتایی های رنگارنگ بوقلمون صفت تملق وچاپلوسی را بنام احترام به سلسله مراتب مهم ترین اصل دیپلماسی میدانند. افغانهای مقیم روسیه تصمیم اشرف غنی را مبنی به برکناری سفرای کهن سال ونالایق وبویژه عزیزالله کرزی را در مسکو چون زوال عصرسفارت ملک الطوایفی استقبال نمودند. اما رییس جمهورووزیرخارجه آگاه اند که دیپلماتها نمایندگان افتخارات تاریخی ومنافع ومصالح ملی مادرخارج ازکشوراند وباید تابع قانون باشند وقانون صدای آسمانی است که احکام عقل را وضع می نماید. برای تاریخ مینویسم.  ادامه دارد

دکتورعلی احمد کریمی