امریکا بجای القاعده با مردم افغانستان جنگید : دکتـــور عــلــی احــمــد کــریــمــی

 karimi ahmad ali اوباما طولانی ترین تهاجم نظامی امریکا رابه افغانستان نقطه عطف برای کشورش نامید واذعان نمود که نیروهای امریکایی ومتحدین آن نقش عملیات نگهبان آزادی را به منظورپرورش دهی وآموزش نیروهای امنیتی افغانستان ومبارزه برضد بقایای شبکه دهشت افگن القاعده درآینده ادامه خواهند داد.

امریکا وناتونتواستند ماموریت خودرا درافغانستان به منظورتامین امنیت،مبارزه باتروریسم تولید وقاچاق مواد مخدر موفقانه انجام بدهند . ادامه حضورامریکا وضع افغانستان را آشفته ترخواهد گردانید،امریکا قصدونیت مبارزه با تروریسم وبرقراری امنیت سرتاسری را درافغانستان ندارد ویگانه هدف آن تاسیس پایگاه های نظامی براساس دکترین جدید نظامی پنتاگون درجنگ های ضرورت وا جباری میباشد.

کارشناسان نظامی جنگهارابه نامهای مختلف چون جنگهای امپریالیستی،آزادی بخش ملی،اشغالگرانه، عادلانه،جنگهای داخلی،چریکی وغیره دسته بندی می نمایند،اما امریکایان جنگ های نوع جدید راکشف نموده اند که ازآنها به نام جنگ های انتخابی وضرورت واجباری استفاده می نمایند. جنگ عراق ازدیدگاه نظامیان امریکا جنگ انتخابی بود،آنها این جنگ را انتخاب نمودند تا صدام انابودبگردانند.جنگ سیزده ساله افغانستان جنگ ضرورت بود،امریکا دراین اختراع جدید بجای القاعده با مردم افغانستان جنگید.با اعلام ختم ماموریت نظامی امریکا شاید شاهد دوسناریوی تازه درافغانستان باشیم.

اول تا هنوزنگرانی ها درباره خطروقوع مجدد جنگ داخلی ازبین نرفته. اگرنیروهای باقیمانده امریکا و متحدین آن به کمک نیروهای امنیتی افغانستان، امنیت سرتاسری راتامین نمایند درآن صورت غروربرباد رفته وشکست خورده امریکا ازلحاظ سیاسی واخلاقی درمنطقه وجهان ازسرزنده خواهد گردید وکاخ سپید رسما به جهان ابلاغ خواهد کرد که درجهان باید یک ثبات دهنده باشد تا به اثر انکسارقدرت دنیا دستخوش بی ثباتی نگردد.دوم اگرنیروهای امنیتی افغانستان با تجهیزات سنگین وپیشرفته درزمین وهواتجهیزگردند وبتوانند ازامنیت سرتاسری دفاع نمایند، معجزه خواهد بود،درآن صورت هم اعتماد سازمانهای جهانی به امریکا بیشترخواهد گردید تا امریکا درآینده نیز این مشروعیت راپیدانماید که درمناقشات منطقوی نقش ثبات دهنده رابازی نماید. امریکا برای حفظ آبرو ورضایت مردم خود درداخل پایان ماوریت رسمی سربازان خودرا اعلام نمود واین معنای خروج کامل امریکا را ازافغانستان نمی دهد خروج کامل سربازان حکم خودکشی سیاسی اوباما وشکست ورسوایی بزرگترین ابرقدرت جهان را میدهد،امریکا باوجودیکه طی سیزده با استفاده ازتجارب شوروی درافغانستان جنگیده است ولی بازهم اشتباه شوروی را تکرار مینماید،امریکا اراده ندارد تا اردو ونیروهای امنیتی افغانستان با سلاحهای سنگین ومدرن درزمین وهوا مجهزگردند وبیشتربدنبال منافع خود است وازافغانستان بگونه ای فشاربرعلیه رقبای سیاسی واتمی خود چون چین اژدهای زرد وروسیه استفاده خواهد کرد وبه نظرکاشناسان در آینده افغانستان را مانند ویتنام وعراق ترک خواهد گفت وافغانستان به میدان نبرد بازیگران بزرگ مانند قرن 19 تبدیل خواهد گردید.

آیا روسیه به افغانستان برمیگردد؟

اعلامیه اوبا ما درباره پایان نافرجام سربازان امریکا  اشتهای کشورهای بزرگ رابرای مداخله ونفوذ  بیشترتحریک نموده است. همه عجله دارند تا قسمت خود را ازکیک شرین افغانستان که رقبای بزرگ میخواهند بین خودتقسیم نمایند بردارند.مخالفت روسیه با تاسیس پایگاه های نظامی امریکا درقلمرو افغانستان قابل درک است،روسیه جمهوری های آسیای میانه را که همسایگان افغانستان است منطقه منافع ژوپولیتیک خود میداند وبی امنیتی افغانستان راضرربه منافع خود میداند روسها میگویند که شوروی نه تنها درافغانستان جنگ  نموده است بلکه  دانشمندان شوروی به پروژه های اقتصادی وکشف وتحقیقات معادن افغانستان نیزکمک نموده اند.دراین اواخرسیاستمداران،نظامیان وکارشناسان روسیه علاقمندی خودرا به سرگیری همکاری های نظامی، افتصادی وفرهنگی بیشترابراز مینمایند. اما درمیان نظامیان، دیپلماتها وکارشناسان بیطرف درباره سرگیری روابط با افغانستان نظریات متاقض وجود دارد. روسها بعد ازحمله امریکا درسال2001 برعلیه طالبان والقاعده درمبارزه با تروریزیم،تولید وقاچاق موادمخدرواسلامگرایی افراطی ازواشنگتن حمایت وپشتبانی نمودند. ولادیمیرپوتین رییس جمهورروسیه نخستین رهبرجهان بود که ازپروازطیاره های نظامی امریکا ازحریم فضایی روسیه استقبال  وبه تاسیس پایگاه های نظامی امریکا درجمهوری های آسیامیانه توافق نمود.مسکومذاکرات دوجانبه رابا امریکا وناتو دراین جنگ کثیف واختراع جدید نظامیان امریکا که بنام جنگ ضرورت معروف گردیده است بدون توجه به دولت قانونی افغانستان به خاطرمنافع مالی وفروش اسلحه انجام میداد وتمام شرایط امریکا را بدون قید وشرط می پذیرفت، منتهی برای انیکه درنظرمردم خود دست نشانده امریکا جلوه نه نماید همکاری ها رامنوط به آن میدانست تا امریکا دراین جنگ قصد تاسیس پایگاه نظامی را درافغانستان نداشته باشد وروسیه ازارسال سربازان ومتخصیصین نظامی درافغانستان خوداری ورزید تا این جنگ بادستان امریکا صورت بگیرد،روسها درآن زمان به شکست امریکا وناتو بدیده تردید می نگریستند وبرای انیکه توجه امریکا را ازخود وموج های طوفانی انقلابهای رنگی درجمهوری های سابق دوربگرداند درمقابل امریکا منفعلانه رفتارمی نمودند. حمایت های بدون چون وچرای ولادیمیرپوتین ازتاسیس پایگاه های نظامی امریکا درجمهوری های آسیای میانه به مخالفت شدید ملی گرایان ومخصوصا کمونیست های روسیه مواجه گردید.

گینادی زوگانف رییس حزب کمونیست روسیه گرباچف را متهم به انحلال حزب کمونیست ،یلستن رابه فروپاشی شوروی وپوتین رامتهم به خیانت به منافع ملی ودرازمدت روسیه درجمهوری های سابق نمود.

پوتین که درمکتب کا گ ب پرورش وآبدیده گردیده است، اسراردرون خانه رابهترمیدانست او میدانست که روسیه درآن زمان مانند شوروی درپرتگاه سقوط قراردارد وهدف نهایی اونجات روسیه ازفروپاشی بود که موافقین ومخالفین آنرا ناگزیرمیدانستند پوتین بدون توجه به احساسات جنون انگیز ملی گرایان وموضعگیری های انتقام جویانه کمونیست هابطورزیرکانه ازاسلحه گذشت وسازش برای فرصت سازی درنبرد آینده استفاده نمود.بدین وسیله افتخارات برباد رفته روسیه رازنده گردانید ودرسال 2007 درکنفرانس مونیخ سیاست های مداخله گرانه امریکا را دراموربین امللی محکوم ومخالفت شدید وعلنی خودرا برعلیه جهان یک قطبه اعلام نمود.

نظامیان روسیه همواره فجایع وشکست های نظامی واخلاقی امریکا را درافغانستان محکوم ومعقدند که صلح درافغانستان با استفاده اززورناممکن است اما طرفدار حضورمجدد نیروهای نظامی روسیه درافغانستان نیستند ومیگویند بگذار درآتش همان جهنمی که دیروزسربازان ارتش سرخ میسوخت امروز باید سربازان امریکا بسوزند.روسیه نگرانی دارد که بعدازخروج امریکا جنبشهای افراطی اسلام گرایی ازافغانستان به جمهوریت های آسیای میانه که مناطق منافع ژوپلوتیک روسیه محسوب میگردندسرایت نماید وبیم دیگرروسیه افزایش تولیدات کشت خاشخاش درافغانستان است که نه تنها جان میلونها جوانان روسیه را قربانی میگیرد بلکه باعث رشد فساد درمیان درجه داران روسیه نیزگردیده است.روسها میگویند برای برگشت مجدد به افغانستان بدنبال سلطه جویی سیاسی نیستند واراده هم ندارند بعدازخروج امریکا افغانستان راتنها بگذارند وعلاقمند اند تا  کمک های نظامی، اقتصادی وفرهنگی  خودرا با افغانستان تقویت بخشند.امریکا مانند ویتنام وعراق افغانستان را ترک میگوید وافغانستان بی ثبات چالش های جدید برای تمام منطقه خواهد بود.

 به باور فیدرلوکیانوف مدیرمسوول مجله مسکو بنام«روسیه درسیاست جهانی» امریکا درجنگ افغانستان بی اعتماد و نا امید گردیده است. امریکا برای نیروهای مسلح افغانستان 700 عدد هلیکوپتر«می 17» رابه قیمت میلونها دلارکه قیمت هردانه آن 17 میلون دالاراست ازروسیه خریداری می نماید،اما ناتوازدادن تحهیزات وسلاحهای مدرن وپیشرفته غرب به نیروهای مسلح افغانستان خوداری میورزد به بهانه اینکه  که سلاحهای پیشرفته غرب به دست طالبان نیافتد.

الکسی ارباتوف رییس مرکزامنیت بین امللی اکادمی علوم روسیه میگویدامریکا وناتونتوانستند ماموریت خودرا درافغانستان انحام بدهند، ازدیگاه این سیاستمدار ودانشمند مشهورروسیه دراموردفاعی ماموریت امریکا درافغانستان رسوا ترازویتنام وعراق خواهد بود، عراق برای نظامیان امریکا جنگ انتخابی بود که صددام باید نابود میگردید، اما درجنگ افغانستان که جنگ ضرورت بود امریکا بجای القاعده بامردم افغانستان جنگید وامنیت را نتوانست تامین نماید. امریکا اولترازهمه باید با پاکستان مذاکره میکرد تا مانع عملیات تخریبکارانه تروریست ها وطالبان ازقلمروخود میگردید.

جنرال محمود گاریف رییس اکادمی علوم نظامی روسیه که درزمان شوروی مشاورنظامی نجیب الله بود توصیه مینماید روسیه به هرشکلی اگر قصد برگشت را به افغانستان دارد باید محتاطانه عمل نماید.

افغانستان سوراخ سوراخ گردیده است وچند نسل افغانستان با اسلحه ومرگ بزرگ گردیده اند وتمام کشورها باید به بازسازی وتامین امنیت درافغانستان کمک نمایند. 

سرگی روگف رییس اکادمی امریکا وکانادای روسیه به پایان ماموریت امریکا درافغانستان بدیده شک وتردید مینگرد، واشگتن بخاطرجنگ انتخابی درعراق وضرورت درافغانستان قیمت گزاف پرداخت وناکامی امریکا دراین جنگها باعث نگرانی امریکایان درداخل نیزگردیده است،زمزمه های مذاکره باطالبان به نتیجه نخواهدرسید.امریکا برای حفظ آبروی خود پایان ماموریت اخراج سربازان خود از افغانستان اعلام نمود  ولی این معنای آنرا نمیدهد که ماموریت امریکا درافغانستان خاتمه یافته است ،پایان ماموریت شکست ورسوایی وخودکشی سیاسی اوباما خواهد بود. امریکا تاهنوزبزرگترین ابرقدرت نظامی واقتصادی درجهان است ونیازی به پاسخ واحیانا عذرخواهی ندارد، اما در دکترین جدید امریکا براساس ضرورت واجباروارد جنگ خواهد گردید.

دورنمای روابط افغانستان وروسیه!

روابط وهمکاری های افغان وروسیه ریشه درتاریخ دارد.مقامات مسوول وکارشنسان روسیه طلایی ترین صفحات تاریخ روابط دوکشوررا ازدوران امان الله خان تا پایان ریاست جمهوری سرداد داود میدانند. کودتای کمونیستی در آپریل1978 ولشکرکشی شوروی را درسال 1979 سیاه ترین وخونین ترین مرحله درتاریخ روابط دوکشورارزیابی مینمایند که دراثراین تهاجم بیشترازیک میلیون افغان کشته،پنج میلیون افغان درایران وپاکستان ودو میلیون درسایرکشورها آواره گردیدند واین بزرگترین فاجعه بشری دراواخرقرن بیست بود که تاسال1980 میلادی ازهردومهاجردرجهان،یکی آن افغان بود،یک ونیم میلون افغان دیگرشامل مجاهدین،سربازان حکومت وافراد ملکی درجنگ هامعیوب شدند وسه میلون افغان دیگرزخمی گردیدند. ازده تا پانزده میلون ماین درزمین های افغانستان فرش شد که تا امروزهم خطربزرگ برای افغانها به شمار میرود وازسال 1985 بیشترازنیمی اراضی زرارعتی درافغانستان درنتیجه بمباران ویا خرابکاری های عمدی دستگاه ها وشبکه های آبیاری ازبین رفتند.

تعداد تلفات ارتش سرخ 14453 کشته و53753 زخمی و415932 سربازبه دلایل اقلمی وشرایط نا مساعد بهداشتی به بیماری های مثل زردی ویا محرقه مبتلا شدند.«15.02.2012 دویچه وله»

زمانیکه ارتش سرخ ازافغانستان خارج گردید، امپراطوری شوری برای ابد ازنقشه جهان محو گردید.

ولادیمیرپوتین سقوط وزوال شوروی رابزرگترین فاجعه ژوپلوتیک دراواخرقرن بیست خواند.

امپراطوری ها میآیند ومیروند،دیکتاتورها ودست نشانده سقوط می نمایند ولی زندگی ادامه دارد،نسلهای

 آینده قدرصلح را بهترمیدانند. امروزخوشبختانه صفحه جدید درروابط دوکشوربازگردیده است،مردمان افغانستان وروسیه از گسترش روابط دوستانه درزمینه های مختلف که بیانگراراده رهبران دوکشوراند حمایت مینمایند. دورنمای روابط افغانستان وروسیه به دلایل گوناگون منظره شفاف وروشن خواهد داشت. افغانستان درقلب آسیا موقعیت دارد ودارای منابع بزرگ وگنجینه های پنهان طبیعی است ومهم ترین مرکزترانزیت تجارت بین آسیا واروپا میباشد.افغانها میدانند که روسیه ازظرفیت های بزرگ علمی، نظامی،اقتصادی  وفرهنگی برخورداراست ونقش فعال وموثردرامورمنطقوی وجهان  دارد.  بدون روسیه حل مناقشات منطقوی وبین امللی ناممکن است،روسیه نقش کلیدی درسازمان همکاری شانگهای دارد وبعد ازشوروی بازهم بزرگترین قدرت اتمی درجهان است.   روسیه عضودایمی   شورای امنیت سازمان ملل است ومقام اول رادرمنابع انرژی درجهان دارد وروسیه مانند افغانستان قربانی تروریسم ومواد مخدرمیگردد وروسیه ازبازیگران قوی درکشورهای آسیای میانه همسایگان افغانستان میباشد روسیه نوین با پیروی ازسیاست عملگرانه طرفدارجهان چندقطبی وارتقای نقش سازمان ملل درامورجهانی ومنطقوی میباشد. طبعا همکاری کشورها درمحیط بین امللی که سرشارازرقابت،بی اعتمادی وجعل وتقلب است، کشورها همیشه درحال مقایسه اند باکشوری که همکاری دارند چقدربدست میآورند وبه منافع دوطرف مینگرند.همکاری های افغانستان وروسیه سابقه طولانی دارد،روسهادرزمان شوروی درپروژه های افغانستان بطوربی رقیب فعالیت مینمودند، حالا با فرارسیدن فصل جدید درروابط

دوکشورچالش های جدید،وظایف جدید ومشکلات جدید باطرز تفکرجدیدباید حل گردد.اگرچه شرایط برای همکاری مشترک بیشترمساعد گردیده است اما هرکشوربرای حفظ امنیت خود حدومرزمشخص رابرای این همکاری ها قایل میگردد وتردید های که منجر به نوعی بی اعتمادی میگردد وجزء ماهیت نظام بین امللی است وکشورها هیچگاه نمیتوانند به اهداف ومقاصد همسایگان خود مطمین باشند و باید برای دفاع ازخود آمادگی داشته باشند.

افغانستان با پیروی ازسیاست مسالمت آمیز،عدم مداخله دراموردیگران وحمایت ازارتقای نقش سازمان ملل حمایت وپشتبانی نموده و برخلاف کشورهای متمرد وبلند پروازدرحل مسایل منطقوی واموربین امللی بدون استفاده اززور وگرایش یک جانبه ازمذاکره وگفتگو حمایت می نماید.

افغانستان نوین ازایدیالوژی شیطانی ومیراث زهرآلود دوران منسوخ آزادگردیده به مردم سالاری وتساوی طلبی افتخارمی نماید ومخالف هرنوع مداخله وتجاوزبه تمامیت ارضی وامورداخلی دیگران است وطرفدارآنست که هیچ کشوری نباید امنیت خودرا دربی امنیتی دیگران جستجو نماید. 

ما ازفلسفه سیاسی اقتصاد بازارآزاد برای توسعه اقتصادی وابتکارنوآوری درامورتولیدات حمایت نموده و هدف اصلی سرمایه گزاری ها باید صادقانه،رقیب پذیرودارای منافع متقابل باشد.روابط باتمام کشورها باید عملگرانه وبیانگرمنافع ملی ماباشد. افغانستان درحلقه کشورهای اتومی محاصره گردیده است، متاسفانه کشورهای مانند ایران وپاکستان ازافغانستان باثبات ومتمرکزهراس دارند وبا انواع دسایس درامورداخلی مامداخله مینمایند تا بی ثباتی سیاسی وفجایع اقتصادی خودرا دربی امنیتی افغانستان پنهان  نمایند.

دوکتورعلی احمد کریمی