آقای کاظم کاظمی جواب دندان شکن از هموطن گرامی ما دریافت کرد.

جواب هیله به( سوال محمد کاظم کا ظمی
اما این که محاکمه شوم، البته اگر جرمی کرده باشم باید هم محاکمه شوم. شما لطفا آن جرم را که من به خاطر آن باید محاکمه شوم، به طور مشخص )
هیله:
جرم شما دستبرد به تاریخ یک ملت، عدم رعایت حقوق نوسینده (کاپی رایت) ، زر اندوزی با استفاده از نام نیک غبار، تحریف تاریخ به دستور اجانب ، توهین به شعور یک ملت ، مشهور ساختن شخص خویش، کوشش به درج نام خویش در پهلوی نام غبار در اثر پر افتخار شان و مزدوری برای اجانب میباشد. شما یکی از عوامل وزارت اطلاعات ایران غرض تخریب فرهنګ و تاریخ افغانستان میباشید ننګ بر شما، و خون شما از ملیون ها افغان رنګین تر است که در آغوش بادار خود خوش می ګذرانی
https://www.facebook.com/345709125506354/photos/p.823086877768574/823086877768574/?type=1&theater

عکس ‏‎Maria Daro‎‏